حجت کرمی

درباره من

دکتر حجت کرمی
image

دانشیار گروه آموزشی عمران - آب @ دانشکده مهندسی عمران

1-دكتراي مهندسي عمران – هيدروليك و مديريت منابع آب، دانشگاه صنعتي اميركبير. 2- کارشناسي ارشد مهندسي عمران- هيدروليك و مديريت منابع آب، دانشگاه صنعتي امیرکبیر. 3- کارشناسي مهندسي آب، دانشگاه شيراز....

محقق گوگل

(1403/2/4)

استنادات

3502

h-index

33

i10-index

92

مؤلفین همکار

19

اسکوپوس

(1403/2/4)

استنادات

2488

مقالات

119

h-index

28

مؤلفین همکار

158

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1381

کارشناسی

شیراز

1382-1384

کارشناسی ارشد

صنعتی امیرکبیر

1385-1390

دکتری

صنعتی امیرکبیر

تجارب

1398-تاکنون

معاون پژوهش و فناوري دانشكده مهندسي عمران

دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی عمران

1395-1398

مسوول آزمایشگاه هیدرولیک

دانشگاه سمنان

1394-1396

مدیر گروه های مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی- مهندسی و مدیریت منابع آب

دانشگاه سمنان

مهارت ها

بهینه سازی

آشنایی با نرم افزارهای مهندسی آب نظیر: FLOW3D-EPANET-SWMM--SSIIM

مدلسازی آزمایشگاهی

اولویت های پژوهشی

مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان و انتقال رسوب پیرامون سازه های هیدرولیکی

استفاده از روشهای هوشمند و فرا ابتکاری در پیش بینی پدیده های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی

مدیریت و کنترل سیلاب

مدیریت و بهینه سازی بهره برداری از منابع آب

هیدرولیک و هیدرودینامیک

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از طوق در کاهش عمق و تأخیر در شروع آبشستگی در اطراف تکیهگاه مستطیلی پایه پل
مجله پژوهش آب ایران(2016)
9011043001*, ^خسرو حسینی, عبداله اردشیر, ^حجت کرمی
مطالعه جریان عبوری از سد لاستیکی با به کارگیری هیدرودینامیک محاسباتی
سد و نیروگاه برق آبی(2016)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411048008
بررسی آزمایشگاهی اثر اضافه کردن افزودنی های مختلف بر ویژگی های بتن متخلخل قابل کاربرد در سیستم رواناب شهری
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2016)
9311044003, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, 9011328014
Predicting Discharge Coefficient of Triangular Labyrinth Weir Using Support Vector Regression,Support Vector Regression-firefly, Response Surface Methodology and Principal Component Analysi0>
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION(2016)
^حجت کرمی*, 9412043001, ^محمد رحمانی منش, ^سعید فرزین
معرفی سرریز استوانه ای مورب به عنوان رویکردی مؤثر در افزایش ضریب تخلیه جریان
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411044007, 9411048008
بررسی الگوی آشوبی دبی جریان رودخانه دز در مقیاس‌های مختلف زمانی
مجله پژوهش آب ایران(2018)
فاطمه ادب, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
بررسی عملکرد مقاومتی و نفوذپذیری بتن متخلخل حاوی پرلیت و لیکا برای استفاده در سیستم رواناب شهری
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2018)
احسان تیموری*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
تحلیل سری زمانی فرایندهای هیدرولوژیک از دیدگاه نظریه آشوب (مطالعه موردی: بارش ماهانه دریاچه ارومیه)
عمران مدرس(2017)
^سعید فرزین, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی*
Predicting discharge coefficient of triangular labyrinth weir using extreme learning machine, artificial neural network and genetic programming
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS(2016)
^حجت کرمی*, 9412043001, حسین بنکداری, Shahabodin Shamshirband
Effects of Width Ratios and Deviation Angles on the Mean Velocity in Inlet Channels Using Numerical Modeling and Artificial Neural Network Modeling
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2016)
9412043001, حسین بنکداری*, ^حجت کرمی, آزاده غلامی, امیرحسین زاجی
Optimizing dam and reservoirs operation based model utilizing shark algorithm approach
KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS(2017)
9311045001, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, Ahmed El-Shafie, Zahra Amini*
عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی و تحلیل فرایندهای هیدرولوژیک (مطالعه موردی:کمبود آب حوضه آبخیز نازلوچای در استان آذربایجان غربی)
اكوهيدرولوژي(2017)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411048004, 9411048006, 9411048008
پیش‌بینی بارش ماهانه بر اساس سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی با به‌کارگیری مدل‌های هوشمند و رگرسیون خطی چندگانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سمنان)
اكوهيدرولوژي(2017)
9411045001, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9412045001
Fast convergence optimization model for single and multi-purposes reservoirs using hybrid algorithm
ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS(2017)
محمد احترام*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, محمد امامی, Faridah Binti Othman, زهرا امینی, Ozgur Kisi, Ahmed El-Shafie
Optimization of Chain-Reservoirs’ Operation with a New Approach in Artificial Intelligence
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2017)
محمد احترام*, Mohammed Falah Allawi, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, محمد امامی, Ahmed EL-Shafie, ^سعید فرزین
تحلیل جریان در سرریز و سازه استهلاک انرژی سد گلورد نکا به کمک روش‌ های عددی
سد و نیروگاه برق آبی(2017)
^خسرو حسینی*, 9311044006, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
Simulation of flow pattern at rectangular lateral intake with different dike and submerged vane scenarios
WATER SCIENCE AND ENGINEERING(2017)
^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, محمد توکل صدرآبادی, 9311044010
Optimization of Energy Management and Conversion in the Multi-Reservoir Systems Based on Evolutionary Algorithm
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION(2017)
9311045001*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ozgur Kisi
شبیه‌سازی عددی و تحلیل تاثیر پارامترهای بیلان و نیروگاه شهید مفتح بر افت سطح آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2017)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9412044006, 9412044007, 9411048008
(Prediction of Water Quality Parameters Using ANFIS Optimized by Intelligence Algorithms (Case Study: Gorganrood River
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2017)
9412048006, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9412048003, حامد کاشی, 9511045001
ارزیابی عملکرد الگوریتم خفاش در بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام برای روندیابی سیلاب
اكوهيدرولوژي(2018)
9311045001, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, سعید سرکمریان
تحلیل سه بعدی تأثیر تکیه گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D
مهندسی آبیاری و آب(2017)
^حجت کرمی, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین*, 9311044001, محمدرضا نیک پور
Analysis of hydrological drought characteristics using copula function approach
PADDY AND WATER ENVIRONMENT(2017)
9112043002, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, میرامید هادیانی
Scour and Three-dimensional Flow Field Measurement Around Short Vertical-wall Abutment Protected by Collar
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2018)
^حجت کرمی*, 9011043001, ^خسرو حسینی, عبداله اردشیر
مطالعه عددی آب شستگی جت ریزشی آزاد
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2016)
^خسرو حسینی, 9011142006, ^حجت کرمی*, سیدامین سلامتیان
ارائه ی روش هیبریدی برای بهینه سازی مخازن سدها مبتنی بر هوش مصنوعی
سد و نیروگاه برق آبی(2017)
9311045001*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, نیوشا تهرانی, آیدین امیری
Application of Soft Computing Methods in the Analysis of Velocity Field in Dividing Channel
journal of water sciences research(2017)
سهراب کریمی*, حسین بنکداری, ^حجت کرمی, امیر حسین زاجی
بررسی عددی تأثیر ایجاد حفره در پایه پل بر خصوصیات جریان پیرامون پایه
پژوهش های عمران و محیط زیست(2017)
احسان جباری*, ^حجت کرمی, مینا مولایی فرد
علاج بخشی حوضچه‌ی آرامش سد تاریخی فریمان
هیدرولیک(2017)
9211142009, ^خسرو حسینی*, ^حجت کرمی, ناصر نیک نیا
Investigation of RS and GIS techniques on MPSIAC model to estimate soil erosion
NATURAL HAZARDS(2018)
9511045002, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, سید مصطفی سیادت موسوی, برات مجردی, Ozgur Kisi
Evaluation of contemporary evolutionary algorithms for optimization in reservoir operation and water supply
JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA(2018)
9311045001, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ozgur Kisi
تعیین سهم دبی خروجی آبگیر تحتانی دارای شبکه آشغال‌گیر با کنترل میزان بازشدگی سطح آبگیر به روش دینامیک سیالات محاسباتی
پژوهش های عمران و محیط زیست(2017)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, پرهام ثابتی, 9411044007
Reservoir operation based on evolutionary algorithms and multi-criteria decision-making under climate change and uncertainty
JOURNAL OF HYDROINFORMATICS(2018)
9311045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, Vijay P. Singh, Kwok-wing Chau, Ahmed El-Shafie
مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون آنها
تحقيقات كاربردي مهندسي سازه هاي آبياري و زهكشي(2017)
9411044007, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد رستمی
انتخاب مدل مناسب برای پیش‌بینی خشکسالی شهر سمنان در مقیاس زمانی کوتاه مدت ماهانه با استفاده از آمار هواشناسی و مدل‌های خطی و غیرخطی
علوم آب و خاک(2018)
9111142004, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی
شبیه سازی مشخصات جریان روی سرریز نیمه استوانه ای با استفاده از نرم افزار عددی Ansys CFX
مهندسی منابع آب(2017)
^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, علی حیدری, ^خسرو حسینی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر سبک دانه های طبیعی بر برخی خصوصیات فیزیکی روسازی بتن متخلخل و ارائه رابطه مقاومت فشاری بر حسب درصد تخلخل
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2017)
^سعید فرزین*, 9411048004, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی
مطالعه عددی عوامل موثر بر عملکرد هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز کنگره ای
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2017)
9411048008, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*
بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل تحت تأثیر آبشکن های بالادست و پایین‌دست
مهندسی و مدیریت آبخیز(2019)
9411044007, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد رستمی
Improving the Performance of Porous Concrete Composite with Zeolite as Coarse Grain
Mechanics of Advanced Composite Structures(2018)
9411048004, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی
Experimental Investigation of the Effect of Adding LECA and Pumice on Some Physical Properties of Porous Concrete
ENGINEERING JOURNAL(2018)
^حجت کرمی*, 9311044003, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
بهینه سازی بهره برداری از سد مخزنی با الگوریتم جستجوی کلاغ بر اساس یک مدل تصمیم گیری چند معیاره
علوم آب و خاک(2018)
9112043002, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی*, میرامید هادیانی
Optimization of energy management and conversion in the water systems based on evolutionary algorithms
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS(2018)
^حجت کرمی*, 9311045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ozgur Kisi, Ahmed El-Shafie
Scour and Three-dimensional Flow Field Measurement Around Short Vertical-wall Abutment Protected by Collar
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2017)
^حجت کرمی*, حسین حسینجانزاده, ^خسرو حسینی, عبداله اردشیر
Reservoir Optimization for Energy Production Using a New Evolutionary Algorithm Based on Multi-Criteria Decision-Making Models
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
محمد احترام, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
Reducing Irrigation Deficiencies Based Optimizing Model for Multi-Reservoir Systems Utilizing Spider Monkey Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
محمد احترام, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
آنالیز عددی مشخصه¬های جریان عبوری از سرریز استوانه¬ای با استفاده از مدل Flow3D
مهندسی آبیاری و آب(2018)
^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9411048008, 9411044007
Design of water supply system from rivers using artificial intelligence to model water hammer
ISH Journal of Hydraulic Engineering(2020)
امیرحسین سلیمی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, محمدرضا حسنوند, آرمین آزاد علی آبادی, Ozgur Kisi
Comparison Between Soft Computing Methods for Prediction of Sediment Load in Rivers: Maku Dam Case Study
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2018)
9322043001*, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, میرعلی محمدی
Improved Krill Algorithm for Reservoir Operation
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, 9311045001, Vijay P. Singh, Ozgur Kisi
مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان
مهندسی آبیاری و آب(2018)
9311044001, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین
Optimization of Reservoir Operation Using New Hybrid Algorithm
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2018)
Zaher Mundher Yaseen, ^حجت کرمی*, 9311045001, Nuruol Syuhadaa Mohd, ^سیدفرهاد موسوی, Lai Sai Hin, Ozgur Kisi, ^سعید فرزین, Sungwon Kim, Ahmed El-Shafie
Bat algorithm for dam–reservoir operation
Environmental Earth Sciences(2018)
9311045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, Ravinesh Deo, Faridah Binti Othman, Kwok‑wing Chau, سعید سرکمریان, Vijay P. Singh, Ahmed El‑Shafie
Investigation of neural network and fuzzy inference neural network and their optimization using meta-algorithms in river flood routing
NATURAL HAZARDS(2018)
9412044006, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی
Flood Routing in River Reaches Using a Three-Parameter Muskingum Model Coupled with an Improved Bat Algorithm
Water(2018)
^سعید فرزین, Vijay P. Singh, ^حجت کرمی, 9511048004, 9311045001*, Ozgur Kisi, Mohammed Falah Allawi, Nuruol Syuhadaa Mohd, Ahmed El-Shafie
Reservoir Operation by a New Evolutionary Algorithm: Kidney Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
9311045001*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Alcigeimes B. Celeste2, Ahmad-El Shafie
Effects of adding mineral adsorbents to porous concrete for enhancing the quality performance of urban runoff systems
World Journal of Engineering(2018)
^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9311044003
کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه¬سازی عملکرد سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش¬بینی حداکثر دمای هوا (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
اكوهيدرولوژي(2018)
9412048008, آرمین آزاد علی آبادی, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی*
بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^سعید فرزین*, 9411048004, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^امید رضائی فر
Irrigation Management Based on Reservoir Operation with an Improved Weed Algorithm
Water(2018)
9311045001*, Vijay P. Singh, ^حجت کرمی, ^خسرو حسینی, 9511048002, Md. Shabbir Hossain, Chow Ming Fai, Ahmed El-Shafie
Revisited rainfall network design: evaluation of heuristic versus entropy theory methods
Arabian Journal of Geosciences(2018)
9312045002, محسن ناصری*, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
The Effect of Vermiculite and Quartz in Porous Concrete on Reducing Storm-Runoff Pollution
ISH Journal of Hydraulic Engineering(2021)
9412048006, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, Vijay P. Singh
Application of Talc as an Eco-Friendly Additive to Improve the Structural Behavior of Porous Concrete
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2019)
9412048006*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
Using Waste Vermiculite and Dolomite as Eco-Friendly Additives for Improving the Performance of Porous Concrete
ENGINEERING JOURNAL(2018)
9412048006, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
توسعه عملکرد روش های نوین با استفاده از بهینه سازی چند هدفه در کنترل رواناب شهری
تحقیقات منابع آب ایران(2018)
9511045002, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
کاربرد الگوریتم خفاش به منظور طراحی اقتصادی کانالهای باز
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9511048005, 9311045001
مدل سازی عددی و تحلیل هیدرودینامیک جریان در پرتابه جامی شکل و کانال نزدیک شونده
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, میلاد فضل اله نژاد, 9411044007
بررسی خصوصیات جریان در سرریز شوت سد گِلوَرد نکا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
مجله محیط زیست و مهندسی آب(2017)
9311044006, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*
مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن ساده تحت تأثیر آبشکن های مجاور
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2018)
شهاب نیر, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, محمد رستمی
Use of multi‐criteria decision‐making for selecting spillway type and optimizing dimensions by applying the harmony search algorithm: Qeshlagh Dam Case Study
Lakes and Reservoirs: Research and Management(2019)
محمدرضا حسنوند*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی
تحلیل جریان رودخانۀ کارون در سه مقیاس روزانه، ماهانه، و فصلی با استفاده از شاخص‌های نظریۀ آشوب
پژوهش های جغرافیای طبیعی(2018)
9211142010, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
Experimental and Numerical Modeling of Nano-clay Effect on Seepage Rate in Earth Dams
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOSYNTHETICS AND GROUND ENGINEERING(2019)
پوریا تقوایی*, ^سیدفرهاد موسوی, علی شاهنظری, ^حجت کرمی, عیسی شوش پاشا
Comparative evaluation of intelligent algorithms to improve adaptive neuro-fuzzy inference system performance in precipitation modelling
JOURNAL OF HYDROLOGY(2019)
آرمین آزاد, مهران منوچهری, حامد کاشی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, وحید نورانی, جلال شیری
طراحی بهینه و بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریز کنگره ای با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2019)
9511044007, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد احترام, 9511048005
مدل بهینه سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت
مهندسی آبیاری و آب(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9511048005, 9311045001
تحلیل پارامترهای رودخانه با استفاده از شاخص های مبتنی بر نظریه آشوب (مطالعه موردی: دبی جریان رودخانه زاینده رود)
تحقیقات منابع آب ایران(2019)
9412048007, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
Prediction of river flow using hybrid neuro-fuzzy models
Arabian Journal of Geosciences(2018)
آرمین آزاد, ^سعید فرزین*, حامد کاشی, هادی ثانی خانی, ^حجت کرمی, Ozgur Kisi
بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان اطراف سرریز لبه تیز قائم و مورب با شبیه‌سازی در نرم‌افزار Flow3D
پژوهش های عمران و محیط زیست(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, فرزاد یحیوی کلاکی, شهاب نیر
تأثیر نویززدایی سری زمانی بر تحلیل آن با استفاده از نظریه نظم در بی نظمی مطالعه موردی رودخانه زاینده رود
اكوهيدرولوژي(2019)
9711549001, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
پیش بینی سرعت متوسط جریان در آبگیر های جانبی با استفاده از پویایی سیالات محاسباتی ، شبکه ی عصبی مصنوعی و برداشت های جریان سنج
مهندسی منابع آب(2018)
9412043001, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
Hybrid Bat & Particle Swarm Algorithm for optimization of labyrinth spillway based on half & quarter round crest shapes
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION(2019)
9511044007, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
Modeling river water quality parameters using modified adaptive neuro fuzzy inference system
WATER SCIENCE AND ENGINEERING(2019)
آرمین آزاد, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی, Ozgur Kisi
Challenge of rainfall network design considering spatial versus spatiotemporal variations
JOURNAL OF HYDROLOGY(2019)
9312045002, ^خسرو حسینی*, محسن ناصری, ^حجت کرمی
کاربرد توابع مفصل و الگوریتم‌های هوشمند در تحلیل خشکسالی هواشناسی شاهرود
مجله پژوهش آب ایران(2019)
9311044004, ^حجت کرمی, هادی ثانی خانی, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی*
A numerical and experimental investigation of the effects of combination of spur dikes in series on a flow field
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2019)
9411044007, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد رستمی
بهره ‏برداری بهینه از مخزن سد سلمان فارسی با استفاده از الگوریتم وال و هیبرید آن با الگوریتم ژنتیک براساس روش تصمیم ‏گیری چندمعیاره
اكوهيدرولوژي(2019)
9411045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
بررسی عددی خصوصیات جریان در سرریز لبه تیز با مقطع افقی مثلثی با زاویه رأس در پایین‌دست
مهندسی آبیاری و آب(2019)
9611447001, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
تخصیص آب با استفاده از نرم افزارهای WEAP و Vensim (مطالعه موردی: حوضه نازلوچای)
دانش آب و خاک(2019)
لعیا احمدی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
بررسی میدان سرعت و تاثیر فراسنج های هیدرولیکی و هندسی بر میزان مواد معلق ورودی به نهر های انحرافی با استفاده از روش محاسبات نرم و نرم افزار ANSYS-CFX
مهندسی منابع آب(2019)
سهراب کریمی*, ^حجت کرمی, جواد اسفندیاری
Multi-Reservoir System Optimization Based on Hybrid Gravitational Algorithm to Minimize Water-Supply Deficiencies
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9511048007, محمد احترام, Ozgur Kisi, Ahmed El-Shafie
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف آبشکن محافظ بر کاهش عمق آبشستگی با استفاده از روش گروهی مدل‌سازی داده‌ها (GMDH) و برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP)
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز(2019)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, رضا حاجی آبادی, شهاب نیر, سید محمود حمزه ضیابری
بررسی ارتباط بین شاخص‌های نظریه آشوب در رفتارنگاری جریان رودخانه‌ای در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت
مهندسی آبیاری و آب(2019)
9412048007, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
معرفی مقطع چرخزاد وارونه به منظور طراحی بهینۀ کانال ها با استفاده از هوش مصنوعی
تحقيقات كاربردي مهندسي سازه هاي آبياري و زهكشي(2019)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, ^جعفر دستورانی, مهدی ولیخان انارکی, محمد احترام
تأثیر هندسه مقاطع میله ها در عملکرد آبگیر کفی با استفاده از مدل عددی
مجله پژوهش آب ایران(2019)
^خسرو حسینی*, شهاب ریخته گر مشهد, ^حجت کرمی, کیوان بینا
بررسی تأثیر روزنه دایره‌ای بر ضریب آبگذری سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از FLOW-3D
عمران مدرس(2019)
9511044001, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, محمدرضا نیک پور
بررسی آزمایشگاهی تاثیر آشغالگیر روی مشخصات گردابه تشکیل شده در دهانه آبگیر نیروگاه های برق آبی در دبی و اعماق استغراق مختلف
سد و نیروگاه برق آبی(2019)
9211043001, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, حامد سرکرده
بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلیدپیانویی غیرخطی در پلان
عمران مدرس(2019)
علیرضا رضایی آهوانویی, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی
Optimal Reservoir Operation Using Bat and Particle Swarm Algorithm and Game Theory Based on Optimal Water Allocation among Consumers
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
9311045003, ^سیدفرهاد موسوی*, ^مجید اسحاقی, ^حجت کرمی
Analysis of the Impact of Effective Length of Morning Glory Spillway on Its Performance (Numerical Study)
Instrumentation Mesure Metrologie(2019)
پرهام ثابتی, ^حجت کرمی*, حامد سرکرده
Prediction of scour pattern around hydraulic structures using geostatistical methods
Arabian Journal of Geosciences(2019)
^حجت کرمی*, 9312045002, ^خسرو حسینی, محسن ناصری
کاهش سیلاب در حوضه‏ های شهری با استفاده از LID- BMPS در مدل SWMM و انتخاب گزینۀ برتر با روش AHP- TOPSIS (مطالعۀ موردی: منطقۀ شهرک گلستان سمنان)
اكوهيدرولوژي(2020)
سیده زهرا میرعمادی, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, سید علی اصغر هاشمی
Investigation of a New Hybrid Optimization Algorithm Performance in the Optimal Operation of Multi-Reservoir Benchmark Systems
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
9411045001, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
A New Method for Flood Routing Utilizing Four-Parameter Nonlinear Muskingum and Shark Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
نازنین نوده فراهانی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, محمد احترام, Ozgur Kisi, Ahmad El Shafie
An improved model based on the support vector machine and cuckoo algorithm for simulating reference evapotranspiration
PLOS ONE(2019)
محمد احترام, Vijay P. Singh, احمد فردوسی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی, Nuruol Syuhadaa Mohd, Haitham Abdulmohsin Afan, Sai Hin Lai, Ozgur Kisi, M. A. Malek, Ali Najah Ahmed, Ahmed El-Shafie*
Integrated support vector regression and an improved particle swarm optimization-based model for solar radiation prediction
PLOS ONE(2019)
حمیدرضا قزوینیان, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, محمد احترام, MdShabbirHossain, Chow MingFai, Huzaifa Bin Hashim, VijayP.Singh, FaizahCheRos, AliNajah Ahmed, Haitham Abdulmohsin Afan*, Sai HinLai, Ahmed El-Shafie
مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلیدپیانویی خطی و کلیدپیانویی غیر‌خطی در پلان
علوم آب و خاک(2019)
9511044006, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی
بررسی ماهیت آشوبناکی جریان در بالادست و پایین‌دست مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از معیارهای سیستم‌های آشوبناک
علوم آب و خاک(2020)
9412048007, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*
Effect of zeolite and pumice powders on the environmental and physical characteristics of green concrete filters
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2020)
آرمین آزاد, امیر سعیدیان, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, Vijay P. Singh
Novel approaches for air temperature prediction: A comparison of four hybrid evolutionary fuzzy models
METEOROLOGICAL APPLICATIONS(2020)
آرمین آزاد, حامد کاشی, ^سعید فرزین*, Vijay P. Singh, Ozgur Kisi, ^حجت کرمی, هادی ثانی خانی
ارزیابی بهبود ایستایی و دقت پیش‌بینی مدل‌های سری زمانی دبی رودخانه تحت تأثیر رهیافت تفاضل‌گیری (مطالعه موردی: رودخانه دز)
مهندسی آبیاری و آب(2020)
9611045001, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
Municipal Wastewater pretreatment using porous concrete containing fine-grained mineral adsorbents
Journal of Water Process Engineering(2020)
احسان تیموری*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, مریم حسینی خیرآباد
بررسی تأثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D
علوم و مهندسی آبیاری(2020)
9411048008, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
بهینه سازی طرح اختلاط بتن متخلخل به منظور کاهش رواناب معابر شهری
علوم آب و خاک(2020)
9311043005, ^سیدفرهاد موسوی*, جهانگیر عابدی کوپایی, ^حجت کرمی
ارزیابی عملکرد مدل‌های سری‌ زمانی، شبکه عصبی و سیستم استنتاج عصبی- فازی در پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سمنان)
علوم و مهندسی آبیاری(2020)
9111142004, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی*
Treatment of domestic wastewater using the combination of porous concrete and phytoremediation for irrigation
PADDY AND WATER ENVIRONMENT(2020)
9311043005, ^سیدفرهاد موسوی, جهانگبر عابدی کوهپایی*, ^حجت کرمی
Experimental and numerical investigation on effect of trash rack on flow properties at power intakes
ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK(2020)
9211043001, ^حجت کرمی*, حامد سرکرده, ^سیدفرهاد موسوی
بهینه‌سازی پارامترهای هندسی آب‌شکن محافظ با استفاده از روش تاگوچی و
علوم آب و خاک(2020)
9311043003, ^حجت کرمی*, عبداله اردشیر, ^خسرو حسینی
معرفی یک مدل غیر‌خطی بر اساس هیبرید ماشین‌های یادگیری به منظور مدل‌سازی و پیش‌بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج)
مجله تحقیقات آب و خاک ایران(2020)
9511048005, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
Generation of Clean Hydropower Energy in Multi-Reservoir Systems Based on a New Evolutionary Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2020)
9511048002, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
Crow Algorithm for Irrigation Management: A Case Study
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2020)
فاطمه برزگری بندکوکی, Jan Adamowski, Vijay P. Singh, محمد احترام*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ahmed EL-Shafie
Effect of MDF-Cover for Water Reservoir Evaporation Reduction, Experimental, and Soft Computing Approaches
Journal of Soft Computing in Civil Engineering(2020)
9621447007*, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی
Optimization of dam\\\'s spillway design under climate change conditions
JOURNAL OF HYDROINFORMATICS(2020)
9511044007, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
مطالعه تجربی کاهش تبخیر از مخازن آب با استفاده از پوشش‌های پلی‌استایرن، چوب و موم و تخمین آن با الگوریتم‌های هوشمند
مهندسی آبیاری و آب(2021)
9621447007, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
بررسی اثر استفاده از لایه‏‌های پلی‏‌استایرن بر کاهش تبخیرمخازن ذخیره آب در مناطق خشک و نیمه‏‌خشک (مطالعه موردی: شهر سمنان)
آب و توسعه پایدار(2020)
9621447007, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی
Uncertainty Analysis of Climate Change Impacts on Flood Frequency by Using Hybrid Machine Learning Methods
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2021)
9511048005, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
Approaches for Optimizing the Performance of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Least-Squares Support Vector Machine in Precipitation Modeling
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING(2021)
آرمین آزاد, ^سعید فرزین*, هادی ثانی خانی, ^حجت کرمی, Ozgur Kisi, Vijay P. Singh
Reducing Urban Runoff Pollution Using Porous Concrete Containing Mineral Adsorbents
Journal of Environmental Treatment Techniques(2020)
احسان تیموری*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, مریم حسینی خیرآباد
Combination of Group Method of Data Handling (GMDH) and Computational Fluid Dynamics (CFD) for Prediction of Velocity in Channel Intake
Applied Sciences-Basel(2020)
شهاب شمشیربند*, Ibrahim Al-Shourbaji, ^حجت کرمی, 9412043001, جواد اسفندیاری, امیر موسوی
شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سدهای بلند
مهندسی آبیاری و آب(2020)
9211142005, ^حجت کرمی*, حامد سرکرده, ^سیدفرهاد موسوی
Hybrid model of support vector regression and fruitfly optimization algorithm for predicting ski-jump spillway scour geometry
Engineering applications of computational fluid mechanics(2021)
Xinpo Sun, Yuzhang Bi*, ^حجت کرمی, 9221046004, شهاب شمشیربند, امیر موسوی
کاربرد الگوریتم هیبریدی ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات-نهنگ (LSSVM_WOA) جهت ریز‌مقیاس‌نمایی و پیش‌بینی بارش تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه کارون 3)
مهندسی آبیاری و آب(2021)
9511048005, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزینی سبک دانه پومیس بجای سنگ دانه بر عملکرد روسازی بتن متخلخل
تحقیقات بتن(2021)
9411048004, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^امید رضائی فر
بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ریزدانه و پودر دولومیت به صورت مجزا بر خواص فیزیکی بتن متخلخل
مهندسی سازه و ساخت(2021)
^سعید فرزین*, 9412048008, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی
بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد هیدرولیکی آبگیر کفی با روزنه مربع شکل در شرایط مختلف زیربحرانی
مهندسی آبیاری و آب(2021)
9612446003, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, مجتبی عامری
Forecasting Daily and Monthly Reference Evapotranspiration in the Aidoghmoush Basin Using Multilayer Perceptron Coupled with Water Wave Optimization
COMPLEXITY(2021)
9511045001, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
Flow Direction Algorithm (FDA): A Novel Optimization Approach for Solving Optimization Problems
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING(2021)
^حجت کرمی*, 9811045002, ^سعید فرزین, سید علی میرجلیلی
Introducing affordable and accessible physical covers to reduce evaporation from agricultural water reservoirs and pools (field study, statistics, and intelligent methods)
Arabian Journal of Geosciences(2021)
9621447007, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
Forecasting the discharge capacity of inflatable rubber dams using hybrid machine learning models
Engineering applications of computational fluid mechanics(2021)
Wenyu Zheng, شهاب الدین شمشیربند, ^حجت کرمی, 9412043001, سعید صمدیانفر, صدرا شادکنی, Kwok-Wing Chau, امیر موسوی*
Two Comprehensive and Practical Methods for Simulating Pan Evaporation under Different Climatic Conditions in Iran
Water(2021)
محمدحسن دهقانیپور, ^حجت کرمی, 9811045001, زهرا کلانتری*, امیرحسین دهقانیپور
Nested Augmentation of Rainfall Monitoring Network: Proposing a Hybrid Implementation of Block Kriging and Entropy Theory
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2021)
بردیا بیات*, محسن ناصری, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
Groundwater level prediction in arid areas using wavelet analysis and Gaussian process regression
Engineering applications of computational fluid mechanics(2021)
شهاب الدین شمشیربند, Essam Heggy, ساید باطنی, ^حجت کرمی, مبینا ربیعی, سعید صمدیانفر, Kwok-Wing Chau, امیر موسوی*
Using soft computing and machine learning algorithms to predict the discharge coefficient of curved labyrinth overflows
Engineering applications of computational fluid mechanics(2021)
Zhenlong Hu, ^حجت کرمی, 9811547001, یاشار دادرس آجیرلو, جلیل پیران, شهاب الدین شمشیربند*, Kwok-Wing Chau, امیر موسوی
A new hybrid framework based on integration of optimization algorithms and numerical method for estimating monthly groundwater level
Arabian Journal of Geosciences(2021)
9311045005, ^سیدفرهاد موسوی*, علی مریدی, ^مجید اسحاقی, ^حجت کرمی
Investigating the Performance of Neural Network Based Group Method of Data Handling to Pan's Daily Evaporation Estimation (Case Study: Garmsar City)
Journal of Soft Computing in Civil Engineering(2021)
^حجت کرمی*, 9811045001, محمدحسن دهقانیپور, محمد فردوسیان
A hybrid constrained coral reefs optimization algorithm with machine learning for optimizing multi-reservoir systems operation
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT(2021)
9311045002*, سارا نظیف, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, Andre Daccache
Investigation on vertical wall abutment scour under steady and unsteady flow in compound channels
International Journal of Hydrology Science and Technology(2022)
9218218003, ^خسرو حسینی*, ^حجت کرمی
برآورد ضریب آبدهی سرریزهای کلید پیانویی انحنادار با استفاده از ترکیب رگرسیون بردار پشتیبان و الگوریتم های ملخ و کرم شب تاب
مهندسی آبیاری و آب(2022)
^حجت کرمی*, 9811547001
بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون ترکیبهای مختلف آبشکنهای سری نفوذناپذیر
عمران مدرس(2021)
9411044007, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, محمد رستمی
Experimental Investigation of Scour Reduction Around Spur Dikes by Collar Using Taguchi Method
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2021)
9311043003, ^حجت کرمی*, عبداله اردشیر, ^خسرو حسینی, David Lampert
An Optimal Socialist Cooperative Game Theory Model in Agricultural Sector Case Study: Dezful-Andimeshk Plain)
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
9311045005*, ^سیدفرهاد موسوی, علی مریدی, ^مجید اسحاقی, ^حجت کرمی
Solar radiation prediction using improved soft computing models for semi-arid, slightly-arid and humid climates
AEJ - Alexandria Engineering Journal(2022)
Hailong Huang, Shahab S. Band*, ^حجت کرمی, 9311045001, Kwok-wing Chau, Qian Zhang
Evaluation of Time Series Models in Simulating Different Monthly Scales of Drought Index for Improving Their Forecast Accuracy
Frontiers in Earth Sciences(2022)
Shahab S. Band, ^حجت کرمی*, Yong-Wook Jeong, 9611045001, ^سعید فرزین, Kwok-Wing Chau, Sayed M. Bateni, امیر موسوی
A Novel Approach for Estimation of Sediment Load in Dam Reservoir With Hybrid Intelligent Algorithms
Frontiers in Environmental Science(2022)
^حجت کرمی*, 9811447004, Changhyun Jun, Sayed M. Bateni, Shahab S. Band, امیر موسوی, مسعود مسلم پور, Kwok-Wing Chau
تخمین تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی با تلفیق مدل‌های هوشمند و روش‌های زمین آماری(دشت سمنان)
مهندسی آبیاری و آب(2022)
9611447005, ^حجت کرمی*
بررسی تأثیر کاربرد درصدهای مختلف نانورس بر هدایت هیدرولیکی خاکهای رسی و ماسهای تحت سه تراکم مختلف
علوم و مهندسی آبیاری(2022)
9221046002, ^سیدفرهاد موسوی, علی شاهنظری*, ^حجت کرمی, عیسی شوش پاشا
اندازه‌گیری تغییرات روزانه دمای آب و هوای داخل مخازن نیمه‌پر ذخیره آب با جداره بتن و بتن متخلخل
مهندسی سازه و ساخت(2022)
9911045001, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
Properties of metakaolin-based green pervious concrete cured in cold and normal weather conditions
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING(2022)
9412048006, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین, Vijay P. Singh
Investigation on vertical wall abutment scour under steady and unsteady flow in compound channel
International Journal of Hydrology Science and Technology(2022)
9218218003, ^خسرو حسینی*, ^حجت کرمی
Effect of sediment gradation on scour by symmetric crossing jets: an experimental investigation
Water Science and Technology-Water Supply(2022)
9221046004, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
‌‌بررسی عددی تثیر زوج آبشکن‌های محافظ بر آبشستگی اطراف آبشکن‌های سری
مهندسی آبیاری و آب(2022)
9412043001, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین
بررسی آزمایشگاهی و تعیین ابعاد آب شستگی ناشی از جت های متقاطع منقارن
هیدرولیک(2022)
9221046004, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
ارزیابی عملکرد الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی اتم در بهره‌برداری بهینه از سامانه‌های چند مخزنه و تک مخزنه تحت رسوب‌گذاری (مطالعه موردی: سد دز)
مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک(2022)
9611045001, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, ایمان احمدیانفر
بررسی عملکرد ماشین‌های یادگیری در تخمین ضریب دبی آبگذری آبگیرهای کفی با روزنه دایره‌ای
مهندسی آبیاری و آب(2022)
9612446003, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, مجتبی عامری
County-Level Irrigation Water Demand Estimation Using Machine Learning: Case Study of California
Water(2022)
9311045002, آرمان احمدی, Andre Daccache*, سارا نظیف, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
بررسی کاربردی و اقتصادی اثر پوشش‌های مختلف فیزیکی در کاهش تبخیر از مخازن آب در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه آزمایشگاهی)
مجله تحقیقات آب و خاک ایران(2022)
^حجت کرمی*, 9811045001
مدل‌سازی آبخوان ملایر توسط مدل آب‌های زیرزمینی MODFLOW و مدل شبیه‌سازی آب سطحی SWAT
علوم آب و خاک(2022)
9712447004*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
بررسی آب‌شستگی تکیه‌گاه مستطیلی واقع در کانال مرکب تحت جریان غیر ماندگار (مطالعه آزمایشگاهی)
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2021)
9218218003, ^خسرو حسینی*, ^حجت کرمی
Introducing improved atom search optimization (IASO) algorithm: Application to optimal operation of multi-reservoir systems
PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH(2023)
9611045001, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, ایمان احمدیانفر
Experimental investigation and flow analysis of clear-water scour around pier and abutment in proximity
Water Science and Engineering(Scopus)(2023)
محمدسعید فخیم جو, عبدالله اردشیر, کوروش بهزادیان*, ^حجت کرمی
بسط منحنی‌های IDF تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم و تخمین دبی بیشینه سیلاب در حوضه درکه تهران (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک شمیران، ژئوفیزیک و مهرآباد)
دانش آب و خاک(2023)
9711446004, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
بررسی تأثیر همزمان واگرایی و زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (مدل‌سازی عددی)
هیدرولیک(2023)
9811446007, ^حجت کرمی*, رسول دانش فراز
بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری تحت شرایط خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: سد آیدوغموش)
علوم آب و خاک(2023)
9821447002, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی
Laboratory study of the effect of vegetation and gravel on runoff parameters under variable rainfall intensities
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY(2023)
9811045001, ^حجت کرمی*
Laboratory comparison of vegetation and gravel on parameters affecting urban floods under different rainfall and runoff conditions
Journal of Water and Climate Change(2023)
9811045001, ^حجت کرمی*
Investigating the Effect of High Strength Clogging Resistant Permeable Pavement (CRP) and Permeable Interlocking Concrete Pavement (PICP) on the Characteristics of Runoff
Environmental Processes(2023)
9811547001, ^حجت کرمی*
Laboratory study on relative energy loss and backwater rise at bridge piers and abutment
Modeling Earth Systems and Environment(2024)
9621043001, ^حجت کرمی*
Protective Spur Dike for scour mitigation of existing spur dikes
JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH(2011)
^حجت کرمی, عبداله اردشیر, دکتر بهزادیان, مسعود قدسیان
Verification of numerical study of scour around spur dikes using experimental data
WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL(2012)
^حجت کرمی, حسین باصر, عبداله اردشیر, سید هادی حسینی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر طوق در کاهش عمق آب شستگی اطراف تکیه گاه های مستطیلی و دیوارباله ای
(2012)
عبداله اردشیر, روح اله چراغی, ^حجت کرمی
Adaptive neuro-fuzzy selection of the optimum parameters of protective spur dike
NATURAL HAZARDS(2014)
Hossein Baser, Shahaboddin Shamshirband, ^حجت کرمی, Delibor Petkovic, Shatirah Akib, Afshin Jahangirzadeh
Predicting optimum parameters of a protective spur dike using soft computing methodologies – a comparative study
COMPUTERS & FLUIDS(2014)
Hossein Baser, ^حجت کرمی, شهاب الدین شمشیربند, Afshin Jahangirzadeh, Shatirah Akib, Hadi Saboohi
Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Different Shapes of Collars on the Reduction of Scour around a Single Bridge Pier
PLOS ONE(2014)
Afshin Jahangirzadeh, Hossein Baser, Shatirah Akib, ^حجت کرمی, Sareh Naji, شهاب الدین شمشیربند
Application of Numerical Modeling to Assess Geometry Effect of Racks on Performance of Bottom Intakes
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2015)
^خسرو حسینی, 9011142004*, ^حجت کرمی, کیوان بینا
Adaptive neuro-fuzzy estimation of the influence of slot on local scour at bridge pier groups
JOURNAL OF COASTAL RESEARCH(2014)
Afshin Jahangirzadeh, Shahaboddin Shamshirband, , , افشین صداقت, Shatirah Akib, ^حجت کرمی
Hybrid ANFIS-PSO approach for predicting optimum parameters of a protective spur dike
Applied Soft Computing(2015)
, ^حجت کرمی, Shahaboddin Shamshirband, Shatirah Akib, , , Afshin Jahangirzadeh, حسین جاوید نیا
Modeling sediment transport around a rectangular bridge abutment
ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS(2015)
, روح اله چراغی, ^حجت کرمی, عبداله اردشیر, , Shatirah Akib, Afshin Jahangirzadeh, Shahaboddin Shamshirband
تاثیر هندسه مقاطع میله ها درعملکرد آبگیر کفی با استفاده از مدل عددی
(2015)
^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, کیوان بینا
تخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی ماسکینگام غیر خطی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری(ICA)
علوم آب و خاک(2015)
9221046003*, ^حجت کرمی, ^خسرو حسینی, ^سیدفرهاد موسوی, علی اصغر هاشمی
Prediction of time-varying maximum scour depth around short abutments using soft computing methodologies - A comparative study
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2015)
^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, حسین حسین جانزاده, عبداله اردشیر
عملکرد شبکه عصبی MLP در تعیین پرش هیدرولیکی در شیب معکوس
چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2015-11-11)
^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, 9311043006
بررسی عملکرد سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از مدلسازی عددی
چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2015-11-11)
9211142008, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
بررسی تغییرات سرعت جریان در سرریز استوانه ای با استفاده از CFD
دهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه(2016-01-19)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411044007, 9411048008
Three-dimensional modelling of flow, over the cylindrical weir using Flow-3D software
دهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه(2016-01-19)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411048008, 9411044007
بررسی و تحلیل دبی جریان رودخانه گرگر از دیدگاه نظریه آشوب
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری(2015-12-29)
9211142010, سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, سارا فهیم فرد
ارزیابی روش تهیه بیلان منابع آب در محدوده مطالعاتی سمنان
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2016-05-19)
9411048005*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
تأثیر نویزگیری سری زمانی دبی رودخانه گرگر بر روند آشوبی بودن آن
اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار(2016-09-27)
9211142010, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
شبیه سازی دوبعدی جریان برروی سرریز پلکانی با استفاده از نرم افزار openFoam
اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار(2016-09-27)
^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9411048004, 9411048006
مدل سازی تخصیص آب سد کمال صالح با استفاده از نرم افزار WEAP
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9411048002*, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی, 9412048007
کاربرد روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در تحلیل کاهش پساب شهری با استفاده از بتن متخلخل
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9412048006*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
پیشنهاد جاذب مناسب جهت تصفیه پساب شهری با استفاده از روش AHP
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9412048006*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
تحلیل آشوب پذیری دبی جریان رودخانه کارون در مقیاس ماهانه
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9211142010, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
تحلیل شدت و مدت خشکسالی ایستگاه سینوپتیک شاهرود با استفاده از توابع چند متغیره کوپلا
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9311044004*, هادی ثانی خانی, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
شبیه سازی عددی پارامترهای جریان اطراف سرریز لبه تیز قائم
پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2016-12-14)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9312044006, 9411044007
شبیه سازی عددی و مقایسه مدل های آشفتگی در تحلیل سرعت جریان پیرامون تکیه گاه پل واقع در کانال مستطیلی با استفاده از Flow-3D
پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2016-12-14)
9311044001*, ^سعید فرزین, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
مطالعه عددی سرریز کنگره ای با استفاده از مدل آشفتگی RNG
پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2016-12-14)
9411048008, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
تعیین محل حفر چاه آب با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی FANPوGIS
اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار(2016-09-27)
9211142003*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^محسن شفیعی نیگابادی
ارزشیابی الگوی بهینه شبکه پایش باران سنجی با استفاده از روش های آنتروپی و بهینه سازی فراابتکاری
هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2018-04-25)
9312045002*, محسن ناصری, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
مقایسه الگوی بهینه یابی شده ایستگاه های بارش بر اساس تغییرات بلندمدت مکانی زمانی - با استفاده از روش های آنتروپی و بهینه سازی تکاملی
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2018-05-08)
بردیا بیات*, محسن ناصری, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
پیش بینی ماهانه جریان رودخانه جاجرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^حجت کرمی
تئوری ها و روابط انتقال رسوب
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^حجت کرمی
ارزیابی مدلهای تصادفی سری زمانی در مدلسازی و پیش‌بینی دبی متوسط سالانه (مطالعه موردی رودخانه جاجرود)
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
حسین لطفی, ^حجت کرمی
مطالعه¬ي آزمايشگاهي احتمال تجمع اجسام چوبي شناور و تأثير آنها بر آبشستگي و جريان پيرامون پايه و تكيه¬گاه پل
سوري صبا(تاریخ دفاع: 1402/12/07) ، مقطع : دكتري
مدل سازي عددي آبشستگي پايين دست سرريز هاي كليد پيانويي
دهقان محمد(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره‌برداري بهينه‌ از مخزن با استفاده از الگوريتم جهت جريان(FDA)
مغاني عباس(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره‌برداري بهينه‌ از مخزن با استفاده از الگوريتم جهت جريان(FDA)
مغاني عباس(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات جريان در محل تلاقي دو كانال مركب
عالمي سيدمحمدمهدي(تاریخ دفاع: 1401/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش هيدروديناميك ذرات هموار در شبيه سازي عددي انتقال رسوب و آبشستگي اطراف آبشكن‌هاي سري
كريمي سهراب(تاریخ دفاع: 1401/07/12) ، مقطع : دكتري
بهينه¬سازي بهره¬برداري از مخزن سد با استفاده از الگوريتم كپك مخاطي ( SMA) تحت شرايط خشكسالي هيدرولوژيك (مطالعه موردي :سد آيدوغموش)
طاهري الهام سادات(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه¬سازي بهره¬برداري از مخزن سد با استفاده از الگوريتم كپك مخاطي ( SMA) تحت شرايط خشكسالي هيدرولوژيك (مطالعه موردي :سد آيدوغموش)
طاهري الهام سادات(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي اثر توام واگرايي و زبري بستر بر استهلاك انرژي
زياري مرتضي(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت كمي سيلاب در حوضه هاي شهري با طراحي بهينه روش¬هاي توسعه كم اثر و بهترين روش¬هاي مديريت اجرايي تحت تاثير شرايط تغيير اقليم
دادرس اجيرلو ياشار(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه¬سازي شبكه¬هاي آبرساني فضاي سبز شهري تحت تاثير تغييراقليم با استفاده از الگوريتم هوشمند
رضواني مطهره(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه و بهبود عملكرد الگوريتم جستجوي اتم در بهينه سازي سيستم چند هدفه مخازن اب بر اساس منحني هاي فرمان خطي و غير خطي
مسلم زاده محسن(تاریخ دفاع: 1402/04/17) ، مقطع : دكتري
اثر تغيير اقليم بر پارامترهاي كيفي آب زيرزميني (مدل سازي عددي)
صمدي گل مهر(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط بين خشكسالي هواشناسي و خشكسالي هيدرولوژيكي تحت تاثير تغيير اقليم (مطالعه موردي: حوضه بابلرود)
زياري سحر(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني سيلاب با به كارگيري شاخص¬هاي بزرگ مقياس اقليمي و طراحي بهينه كانال جمع آوري سيلاب
خالقي ميبدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تأثير مواد فيزيكي مختلف بر كاهش تبخير آب مخازن
قزوينيان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي عملكرد هيدروليكي سازه آشغالگير در دهانه آبگيرهاي جانبي
آقاجاني نويد(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي تغييرات دمايي آب در مخازن با ديواره بتن متخلخل
وحدتي فر ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش‌بيني تراز آب زيرزميني تحت تاثير تغيير اقليم با استفاده از روش‌هاي هوشمند (مطالعه موردي: دشت سمنان)
ربيعي مبينا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي تاثير آستانه‌ پلكاني روزنه دار بر مشخصات پرش هيدروليكي در پايين دست سرريز اوجي
جعفرافشاري فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي تبخير-تعرق ماهانه با استفاده از مدل¬هاي تجربي و هوشمند در اقليم¬هاي مختلف ايران
ذاكري محمدصادق(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي كيفي پساب عبوري از محيط متخلخل جهت تغذيه مصنوعي
بابائي الهام(تاریخ دفاع: 1398/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل‌هاي Flow-3D و Fluent در شبيه‌سازي خصوصيات جريان پيرامون آبشكن و پايه پل
مظفري اميد(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مشخصه¬هاي هيدروليكي جريان عبوري از سدهاي لاستيكي با استفاده از مدل سازي عددي و روش¬هاي هوشمند
مومني نژاد پگاه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي جريان و سرفولوژي آبگير تحت اثر پارامترهاي هندي و هيدروليكي مختلف با استفاده از نرم افزار SSIIm2
گرانمايه كيارش(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي خصوصيات هيدروليكي جريان عبوري از آبگير كفي روزنه¬اي
ميرنورالهي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي الگوي جريان و انتقال رسوب در كانال متقاطع تحت زواياي مختلف
پورواحدي روشنده ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عددي سه بعدي جريان در نردبان ماهي با هندسه¬هاي مختلف
شكراللهي محمد(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد الگوريتم كلاغ اصلاح شده دربهره‌برداري بهينه از مخازن سد آيدوغموش
جهانگيري ايلين(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه روش هاي فيزيكي كاهش تبخير از مخازن آب
اقوامي پناه محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي جريان رودخانه با استفاده از نظريه آشوب
بوستاني مهسا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي پيرامون آبشكن‌هاي نفوذپذير مستغرق و مقايسه با مدل عددي
گسگري سيد آيدين(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير صفحات مستغرق بر آبشستگي تكيه گاه پل با استفاده از مدل عددي Open Foam
حبيبي حسين(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير صفحات مستغرق بر آبشستگي تكيه گاه پل با استفاده از مدل عددي Open Foam
حبيبي حسين(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت كمي سيلاب در حوضه‌هاي شهري با استفاده از مدل SWMM
ميرعمادي سيده زهرا(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد تركيب سرريزهاي غيرخطي با روزنه (مدلسازي عددي)
اميري عباس(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تركيب جاذب¬هاي مختلف معدني بر خصوصيات بتن متخلخل به منظور بهبود كيفيت رواناب شهري
درفكي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي دبي رودخانه تحت اثر تغيير اقليم و مقايسه با روشهاي هوش مصنوعي
نوده فراهاني نازنين(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي دبي رودخانه تحت اثر تغيير اقليم و مقايسه با روشهاي هوش مصنوعي
نوده فراهاني نازنين(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عدم قطعيت در تعيين فراواني وقوع رواناب بر اساس تغيير اقليم با استفاده از ماشين‌هاي يادگيري
وليخان اناركي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه‌سازي ابعاد سرريز با استفاده از مدلهاي فرا ابتكاري و در نظر گرفتن عدم قطعيت تحت شرايط تغيير اقليم
فردوسي احمد(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي عددي جريان همزمان از زير دريچه كشويي و روي سرريز لبه تيز در كانال مستطيلي
ذوالفقاري رضا(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره‌برداري بهينه از مخزن با استفاده از الگوريتم كليه
ديانتي خواه مژگان(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره‌برداري بهينه از مخزن با استفاده از الگوريتم كليه
ديانتي خواه مژگان(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي عملكرد سرريزهاي كليدپيانويي غيرخطي در پلان
رضائي اهوانوئي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي عملكرد سرريزهاي كليدپيانويي غيرخطي در پلان
رضائي اهوانوئي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي ايستگاههاي پايش بارش با توجه به تغييرات بلند مدت مكاني و زماني با لحاظ عدم قطعيت و روش هاي زمين آماري
بيات برديا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي اثر طوق و ريپ‌رپ در كاهش آب‌شستگي آب‌‌شكن‌ها
عطاردي امين(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : دكتري
امكان سنجي استفاده از تركيب بتن متخلخل با طرح‌هاي اختلاط حاوي جاذب‌ها با روش‌هاي گياه‌پالايي در سيستم رواناب شهري و تصفيه فاضلاب
جواهري طهراني محسن(تاریخ دفاع: 1400/07/26) ، مقطع : دكتري
كاربرد نظريه بازي‌ها در مديريت كيفي منابع آب زيرزميني با توجه به عدم قطعيت‌هاي موجود در داده هاي ورودي به مدل و بازي
رضائي مريم(تاریخ دفاع: 1400/12/14) ، مقطع : دكتري
توسعه كاربردهاي نظريه بازي‌هاي همكارانه در حل اختلاف‌هاي منابع آب
زارعي علي(تاریخ دفاع: 1399/03/11) ، مقطع : دكتري
بررسي تغييرات نفوذپذيري بتن متخلخل تحت تاثير رواناب شهري
منوچهري مهران(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره برداري بهينه از مخزن سد با استفاده از الگوريتم وال و هيبريدهاي آن با لحاظ تغيير اقليم
محمدي مجيد(تاریخ دفاع: 1398/12/06) ، مقطع : دكتري
مدل‌سازي آزمايشگاهي تاثير نانورس بر كاهش نفوذپذيري سدهاي خاكي
تقوائي پوريا(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
مطالعه ازمايشگاهي آبشستگي جتهاي متقاطع متقارن در مصالح بستر غير يكنواخت
ناييني شايان(تاریخ دفاع: 1401/12/15) ، مقطع : دكتري
تخصيص بهينه ذخيره اب سدهاي مخزني در شرايط خشكسالي هيدرولوژيك
وزيري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1397/09/17) ، مقطع : دكتري
بهينه‌سازي بهره‌برداري از سيستم تك مخزنه و چند مخزنه منابع آب با رويكرد الگوريتم‌هاي هوشمند در شرايط تغيير اقليم با در نظر گرفتن عدم قطعيت
احترام محمد(تاریخ دفاع: 1397/08/22) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي اثر جريان ماندگار و غير ماندگار برآب شستگي تكيه گاههاي پل در كانال مركب
يزداني علي رضا(تاریخ دفاع: 1400/12/17) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي و عددي تأثير تركيب‌هاي مختلف آبشكن‌هاي نفوذناپذير با هندسه‌هاي مختلف بر فرسايش بستر رودخانه
نير شهاب(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش‌بيني سيلاب با استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاري و تاًثير آن بر طراحي ابعاد سرريز
حسنوند محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي روش‌هاي نوين جمع‌آوري آب باران به منظور تغذيه سفره آب زيرزميني
حسيني نيك سيدشهاب الدين(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان‌يابي محل احداث پل با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS و تحليل سلسله مراتبي در GIS
بالا رستاقي سروش(تاریخ دفاع: 1396/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي عملكرد بتن متخلخل جاذب حاوي الياف و تأثير آن بر كيفيت رواناب شهري
قنبري آنسه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تأثير جاذب‌هاي مختلف به‌عنوان جايگزيني از سنگدانه در بتن متخلخل به‌منظور تصفيه رواناب شهري و پساب خروجي تصفيه‌خانه فاضلاب
دوست محمدي مهسا(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تلفيق مدل عددي و الگوريتم هوشمند به منظور پيش بيني ضريب آبگذري سرريز كنگره‌اي
ضميري الهام(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد بتن متخلل حاوي جاذب به‌عنوان رويكردي نوين در بهبود كيفيت پساب فاضلاب و رواناب‌هاي شهري
آزاد علي آبادي آرمين(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي استفاده از طوق، ريپ رپ و تركيبي از آنها بر كاهش عمق آب شكستگي تكيه گاه هاي پل
حسينجان زاده حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/15) ، مقطع : دكتري
تحليل خشكسالي هاي استان سمنان با استفاده از توابع مفصل
دانش زاده مهديه(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اثر طول موثر آبريز بر عملكرد سر ريز نيلوفري
ثابتي پرهام(تاریخ دفاع: 1395/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد طوق در كاهش آبشستگي پايه هاي دايره اي پل واقع در كانال هاي مركب (مطالعه آزمايشگاهي)
خورشيدي مجيد(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي و تحليل اثر اندركنش پايه و تكيه¬گاه پل بر خصوصيات جريان
انجم روز سميه(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل‌سازي عددي اثر شكل مقاطع تكيه‌گاهي بر الگوي جريان و نيروهاي هيدروديناميك وارد بر آن با نرم افزار OpenFOAM
بادلي محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات هيدروليكي جريان در طول سرريز و پرتابه جامي‌شكل با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي و مقايسه آن با روابط تئوريك ( مطالعه موردي: سد گلورد نكا).
فضل اله نژاد ميلاد(تاریخ دفاع: 1395/09/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان حداكثر عمق آبشستگي اطراف آبشكن نفوذپذير با استفاده از Flow-3D
يحيوي كلاكي فرزاد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره¬برداري بهينه هيدروليكي شبكه توزيع آب شهري با مديريت فشار براي كنترل ميزان نشت از شبكه
موذني حسن(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير صفحات مستغرق بر خصوصيات جريان پيرامون پايه پل (مطالعه عددي)
نوري مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت پساب خروجي تصفيه¬خانه فاضلاب و رواناب شهري با استفاده از بتن متخلخل به همراه افزودني
تيموري احسان(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اعتماد تيرهاي بتن آرمه تقويت شده در برش توسط صفحات FRP
هاشمي كربلائي مسعود(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي الگوي آشوبي در پديده هيدرولوژيك
ادب فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي ريز سرهاي كليد پيانويي و توسعه مباني طراحي آنها
محقق يگانه(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي رفتار جريان در طول يك حوضچه آرامش در شرايط مختلف هيدروليكي
شربتدار مهدي(تاریخ دفاع: 1394/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي كاربرد طوق در كاهش آبشستگي پايه هاي مستطيلي پل در كانال هاي مركب
سبزواري جوزاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين محل حفر چاه آب با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي فازي (FANP) و آراس ( ARAS) در محيط GIS
چشامي مرتضي(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي مديريت منابع آب (تخصيص آب) دشت نازلوي اروميه با استفاده از مدل پويايي سيستم
احمدي لعيا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي عرصه هاي مناسب تغذيه مصنوعي سفره هاي زيرزميني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در محيط GIS
صفري عربي روح اله(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آب شستگي پايه پل
توكلي مهرآبادي امير(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي
صادقيان مريم(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از مدل FLOW3D
پورجعفر محسن(تاریخ دفاع: 1394/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عدم قطعيت در آب شكستگي
اسدي داران بهبود(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي ابشستگي جت ريزشي ازاد و مقايسه ان با داده هاي ازمايشگاهي
نوخاسته حامد(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عددي ابگير با كف مشبك
ريخته گر مشهد شهاب(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي محل حفر چاه اب با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
تعقل محمد(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني اورد رسوب رودخانه هاي استان خراسان با استفاده از مدل هاي رگرسيون
آقاجاني نويد(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تلفيق شبكه عصبي مصنوعي و روش هاي زمين آماري ....
معمار مرجان(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي هيدروليك رودخانه نكارود در محدوده پل كمربندي و پل داخل شهر و ارائه راهكارهاي سازماندهي رودخانه در اين بازه
بهادرنژاد ولاشدي كاظم(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعات مرحله اول طراحی شبکه فاضلاب شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی
(2021-12-07 00:00:00)
مكان‌يابي محل حفر چاه آب با استفاده از فرايند تحليل سلسه مراتبي (AHP) در محيط GIS
(2015-05-22 00:00:00)
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی شهر معزآباد جابری
(2022-09-05 00:00:00)
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی شهر مهر
(2022-12-05 00:00:00)
بهبود کيفيت و کميت رواناب شهري با استفاده از بتن متخلخل حاوي جاذب هاي مختلف (مطالعه آزمايشگاهي)
(2016-12-11 00:00:00)
انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی شهر گرمسار
(2023-10-17 00:00:00)
انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی شهر خیرآباد به میزان 120 هکتار
(2024-01-15 00:00:00)
مطالعات طرح جامع جمع‌آوری آب‌های سطحی شهر پالیز
(2024-01-09 00:00:00)
کنترل کمی و کیفی سیلاب شهری با استفاده ازبتن متخلخل جاذب حاوی الیاف شیشه (مطالعه تجربی)(همکار اول)
(2018-10-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
بناهای آبی   (574 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران
آبهای زیرزمینی   (722 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران
هیدرولیک پیشرفته   (624 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مدلهای هیدرولوژیکی   (499 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی و مدیریت منابع آب
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته   (663 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
هیدرولوژی آماری پیشرفته   (399 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی و مدیریت منابع آب
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب 1   (1363 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی و مدیریت سیلاب و شکست سد   (986 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی و مدیریت منابع آب
هواشناسی و تغییر اقلیم   (573 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی و مدیریت منابع آب

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشكده مهندسي عمران
hkarami@semnan.ac.ir
(+98)2331535205

فرم تماس