حجت کرمی

درباره من

دکتر حجت کرمی
image

دانشیار گروه آموزشی عمران - آب @ دانشکده مهندسی عمران

1-دكتراي مهندسي عمران – هيدروليك و مديريت منابع آب، دانشگاه صنعتي اميركبير، بهمن 1384 تا خرداد 1390 (رتبه دوم پذيرش دوره دكتري، رتبه عالي رساله). عنوان رساله دكترا: « تأثير آب‌شکن محافظ بر کاهش عمق آب‌شستگي موضعي اطراف آب‌شکن‌ها (مطالعه آزمايشگاهی)». 2- کارشناسي ارشد مهندسي عمران- هيدروليك و مديريت منابع آب ، دانشكده عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1382-1384. عنوان پايان‌نامه کارشناسي ارشد: « بررسي آزمايشگاهي تأثير فاصله و طول آب‌شکن فرعي در ميزان آب‌شستگي دماغه  آب‌شکن اصلي ». 3- کارشناسي مهندسي آب ، دانشگاه شيراز، از مهر سال 1377 تا شهريور سال 1381 ....

محقق گوگل

(1400/2/26)

استنادات

1127

h-index

20

i10-index

44

مؤلفین همکار

14

اسکوپوس

(1400/2/16)

استنادات

759

مقالات

87

h-index

15

مؤلفین همکار

127

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1381

کارشناسی

شیراز

1382-1384

کارشناسی ارشد

صنعتی امیرکبیر

1385-1390

دکتری

صنعتی امیرکبیر

تجارب

1398-تاکنون

مدیر پژوهش

دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی عمران

1395-1398

مسوول آزمایشگاه هیدرولیک

دانشگاه سمنان

1394-1396

مدیر گروه های مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی- مهندسی و مدیریت منابع آب

دانشگاه سمنان

مهارت ها

بهینه سازی

آشنایی با نرم افزارهای مهندسی آب نظیر: FLOW3D-EPANET-SWMM--SSIIM

مدلسازی آزمایشگاهی

اولویت های پژوهشی

مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان و انتقال رسوب پیرامون سازه های هیدرولیکی

استفاده از روشهای هوشمند و فرا ابتکاری در پیش بینی پدیده های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی

مدیریت و کنترل سیلاب

مدیریت و بهینه سازی بهره برداری از منابع آب

هیدرولیک و هیدرودینامیک

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
مطالعه تجربی کاهش تبخیر از مخازن آب با استفاده از پوشش‌های پلی‌استایرن، چوب و موم و تخمین آن با الگوریتم‌های هوشمند
مهندسی آبیاری و آب(2021)
9621447007, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
Combination of Group Method of Data Handling (GMDH) and Computational Fluid Dynamics (CFD) for Prediction of Velocity in Channel Intake
Applied Sciences-Basel(2020)
شهاب شمشیربند*, Ibrahim Al-Shourbaji, ^حجت کرمی, 9412043001, جواد اسفندیاری, امیر موسوی
Treatment of domestic wastewater using the combination of porous concrete and phytoremediation for irrigation
PADDY AND WATER ENVIRONMENT(2020)
9311043005, ^سیدفرهاد موسوی, جهانگبر عابدی کوهپایی*, ^حجت کرمی
شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سدهای بلند
مهندسی آبیاری و آب(2020)
9211142005, ^حجت کرمی*, حامد سرکرده, ^سیدفرهاد موسوی
Experimental and numerical investigation on effect of trash rack on flow properties at power intakes
ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK(2020)
9211043001, ^حجت کرمی*, حامد سرکرده, ^سیدفرهاد موسوی
Municipal Wastewater pretreatment using porous concrete containing fine-grained mineral adsorbents
Journal of Water Process Engineering(2020)
احسان تیموری*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, مریم حسینی خیرآباد
بررسی اثر استفاده از لایه‏‌های پلی‏‌استایرن بر کاهش تبخیرمخازن ذخیره آب در مناطق خشک و نیمه‏‌خشک (مطالعه موردی: شهر سمنان)
آب و توسعه پایدار(2020)
9621447007, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی
بهینه سازی طرح اختلاط بتن متخلخل به منظور کاهش رواناب معابر شهری
علوم آب و خاک(2020)
9311043005, ^سیدفرهاد موسوی*, جهانگیر عابدی کوپایی, ^حجت کرمی
ارزیابی عملکرد مدل‌های سری‌ زمانی، شبکه عصبی و سیستم استنتاج عصبی- فازی در پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سمنان)
علوم و مهندسی آبیاری(2020)
9111142004, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی*
Optimization of dam\\\'s spillway design under climate change conditions
JOURNAL OF HYDROINFORMATICS(2020)
9511044007, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
بررسی تأثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D
علوم و مهندسی آبیاری(2020)
9411048008, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
معرفی یک مدل غیر‌خطی بر اساس هیبرید ماشین‌های یادگیری به منظور مدل‌سازی و پیش‌بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج)
مجله تحقیقات آب و خاک ایران(2020)
9511048005, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
Effect of zeolite and pumice powders on the environmental and physical characteristics of green concrete filters
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2020)
آرمین آزاد, امیر سعیدیان, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, Vijay P. Singh
ارزیابی بهبود ایستایی و دقت پیش‌بینی مدل‌های سری زمانی دبی رودخانه تحت تأثیر رهیافت تفاضل‌گیری (مطالعه موردی: رودخانه دز)
مهندسی آبیاری و آب(2020)
9611045001, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
بهینه‌سازی پارامترهای هندسی آب‌شکن محافظ با استفاده از روش تاگوچی و
علوم آب و خاک(2020)
9311043003, ^حجت کرمی*, عبداله اردشیر, ^خسرو حسینی
بررسی ماهیت آشوبناکی جریان در بالادست و پایین‌دست مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از معیارهای سیستم‌های آشوبناک
علوم آب و خاک(2020)
9412048007, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*
Generation of Clean Hydropower Energy in Multi-Reservoir Systems Based on a New Evolutionary Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2020)
9511048002, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
Crow Algorithm for Irrigation Management: A Case Study
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2020)
فاطمه برزگری بندکوکی, Jan Adamowski, Vijay P. Singh, محمد احترام*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ahmed EL-Shafie
Design of water supply system from rivers using artificial intelligence to model water hammer
ISH Journal of Hydraulic Engineering(2020)
امیرحسین سلیمی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, محمدرضا حسنوند, آرمین آزاد علی آبادی, Ozgur Kisi
Reducing Urban Runoff Pollution Using Porous Concrete Containing Mineral Adsorbents
Journal of Environmental Treatment Techniques(2020)
احسان تیموری*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, مریم حسینی خیرآباد
Novel approaches for air temperature prediction: A comparison of four hybrid evolutionary fuzzy models
METEOROLOGICAL APPLICATIONS(2020)
آرمین آزاد, حامد کاشی, ^سعید فرزین*, Vijay P. Singh, Ozgur Kisi, ^حجت کرمی, هادی ثانی خانی
کاهش سیلاب در حوضه‏ های شهری با استفاده از LID- BMPS در مدل SWMM و انتخاب گزینۀ برتر با روش AHP- TOPSIS (مطالعۀ موردی: منطقۀ شهرک گلستان سمنان)
اكوهيدرولوژي(2020)
سیده زهرا میرعمادی, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, سید علی اصغر هاشمی
Prediction of scour pattern around hydraulic structures using geostatistical methods
Arabian Journal of Geosciences(2019)
^حجت کرمی*, 9312045002, ^خسرو حسینی, محسن ناصری
بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^سعید فرزین*, 9411048004, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^امید رضائی فر
مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلیدپیانویی خطی و کلیدپیانویی غیر‌خطی در پلان
علوم آب و خاک(2019)
9511044006, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی
Investigation of a New Hybrid Optimization Algorithm Performance in the Optimal Operation of Multi-Reservoir Benchmark Systems
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
9411045001, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
A New Method for Flood Routing Utilizing Four-Parameter Nonlinear Muskingum and Shark Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
نازنین نوده فراهانی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, محمد احترام, Ozgur Kisi, Ahmad El Shafie
بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلیدپیانویی غیرخطی در پلان
عمران مدرس(2019)
علیرضا رضایی آهوانویی, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی
بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل تحت تأثیر آبشکن های بالادست و پایین‌دست
مهندسی و مدیریت آبخیز(2019)
9411044007, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد رستمی
Application of Talc as an Eco-Friendly Additive to Improve the Structural Behavior of Porous Concrete
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2019)
9412048006*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
بررسی آزمایشگاهی تاثیر آشغالگیر روی مشخصات گردابه تشکیل شده در دهانه آبگیر نیروگاه های برق آبی در دبی و اعماق استغراق مختلف
سد و نیروگاه برق آبی(2019)
9211043001, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, حامد سرکرده
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف آبشکن محافظ بر کاهش عمق آبشستگی با استفاده از روش گروهی مدل‌سازی داده‌ها (GMDH) و برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP)
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز(2019)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, رضا حاجی آبادی, شهاب نیر, سید محمود حمزه ضیابری
بررسی ارتباط بین شاخص‌های نظریه آشوب در رفتارنگاری جریان رودخانه‌ای در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت
مهندسی آبیاری و آب(2019)
9412048007, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
بررسی تأثیر روزنه دایره‌ای بر ضریب آبگذری سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از FLOW-3D
عمران مدرس(2019)
9511044001, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, محمدرضا نیک پور
Challenge of rainfall network design considering spatial versus spatiotemporal variations
JOURNAL OF HYDROLOGY(2019)
9312045002, ^خسرو حسینی*, محسن ناصری, ^حجت کرمی
بهره ‏برداری بهینه از مخزن سد سلمان فارسی با استفاده از الگوریتم وال و هیبرید آن با الگوریتم ژنتیک براساس روش تصمیم ‏گیری چندمعیاره
اكوهيدرولوژي(2019)
9411045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
معرفی مقطع چرخزاد وارونه به منظور طراحی بهینۀ کانال ها با استفاده از هوش مصنوعی
تحقيقات كاربردي مهندسي سازه هاي آبياري و زهكشي(2019)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, ^جعفر دستورانی, مهدی ولیخان انارکی, محمد احترام
Optimal Reservoir Operation Using Bat and Particle Swarm Algorithm and Game Theory Based on Optimal Water Allocation among Consumers
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
9311045003, ^سیدفرهاد موسوی*, ^مجید اسحاقی, ^حجت کرمی
A numerical and experimental investigation of the effects of combination of spur dikes in series on a flow field
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2019)
9411044007, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد رستمی
بررسی عددی خصوصیات جریان در سرریز لبه تیز با مقطع افقی مثلثی با زاویه رأس در پایین‌دست
مهندسی آبیاری و آب(2019)
9611447001, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
Multi-Reservoir System Optimization Based on Hybrid Gravitational Algorithm to Minimize Water-Supply Deficiencies
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9511048007, محمد احترام, Ozgur Kisi, Ahmed El-Shafie
تأثیر نویززدایی سری زمانی بر تحلیل آن با استفاده از نظریه نظم در بی نظمی مطالعه موردی رودخانه زاینده رود
اكوهيدرولوژي(2019)
9711549001, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
کاربرد توابع مفصل و الگوریتم‌های هوشمند در تحلیل خشکسالی هواشناسی شاهرود
مجله پژوهش آب ایران(2019)
9311044004, ^حجت کرمی, هادی ثانی خانی, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی*
An improved model based on the support vector machine and cuckoo algorithm for simulating reference evapotranspiration
PLOS ONE(2019)
محمد احترام, Vijay P. Singh, احمد فردوسی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی, Nuruol Syuhadaa Mohd, Haitham Abdulmohsin Afan, Sai Hin Lai, Ozgur Kisi, M. A. Malek, Ali Najah Ahmed, Ahmed El-Shafie*
Integrated support vector regression and an improved particle swarm optimization-based model for solar radiation prediction
PLOS ONE(2019)
حمیدرضا قزوینیان, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, محمد احترام, MdShabbirHossain, Chow MingFai, Huzaifa Bin Hashim, VijayP.Singh, FaizahCheRos, AliNajah Ahmed, Haitham Abdulmohsin Afan*, Sai HinLai, Ahmed El-Shafie
Hybrid Bat & Particle Swarm Algorithm for optimization of labyrinth spillway based on half & quarter round crest shapes
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION(2019)
9511044007, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
Modeling river water quality parameters using modified adaptive neuro fuzzy inference system
WATER SCIENCE AND ENGINEERING(2019)
آرمین آزاد, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی, Ozgur Kisi
Analysis of the Impact of Effective Length of Morning Glory Spillway on Its Performance (Numerical Study)
Instrumentation Mesure Metrologie(2019)
پرهام ثابتی, ^حجت کرمی*, حامد سرکرده
Comparative evaluation of intelligent algorithms to improve adaptive neuro-fuzzy inference system performance in precipitation modelling
JOURNAL OF HYDROLOGY(2019)
آرمین آزاد, مهران منوچهری, حامد کاشی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, وحید نورانی, جلال شیری
تأثیر هندسه مقاطع میله ها در عملکرد آبگیر کفی با استفاده از مدل عددی
مجله پژوهش آب ایران(2019)
^خسرو حسینی*, شهاب ریخته گر مشهد, ^حجت کرمی, کیوان بینا
Use of multi‐criteria decision‐making for selecting spillway type and optimizing dimensions by applying the harmony search algorithm: Qeshlagh Dam Case Study
Lakes and Reservoirs: Research and Management(2019)
محمدرضا حسنوند*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی
بررسی میدان سرعت و تاثیر فراسنج های هیدرولیکی و هندسی بر میزان مواد معلق ورودی به نهر های انحرافی با استفاده از روش محاسبات نرم و نرم افزار ANSYS-CFX
مهندسی منابع آب(2019)
سهراب کریمی*, ^حجت کرمی, جواد اسفندیاری
Experimental and Numerical Modeling of Nano-clay Effect on Seepage Rate in Earth Dams
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOSYNTHETICS AND GROUND ENGINEERING(2019)
پوریا تقوایی*, ^سیدفرهاد موسوی, علی شاهنظری, ^حجت کرمی, عیسی شوش پاشا
تخصیص آب با استفاده از نرم افزارهای WEAP و Vensim (مطالعه موردی: حوضه نازلوچای)
دانش آب و خاک(2019)
لعیا احمدی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
طراحی بهینه و بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریز کنگره ای با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2019)
9511044007, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد احترام, 9511048005
تحلیل پارامترهای رودخانه با استفاده از شاخص های مبتنی بر نظریه آشوب (مطالعه موردی: دبی جریان رودخانه زاینده رود)
تحقیقات منابع آب ایران(2019)
9412048007, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن ساده تحت تأثیر آبشکن های مجاور
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2018)
شهاب نیر, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, محمد رستمی
Reservoir Operation by a New Evolutionary Algorithm: Kidney Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
9311045001*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Alcigeimes B. Celeste2, Ahmad-El Shafie
مدل بهینه سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت
مهندسی آبیاری و آب(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9511048005, 9311045001
Prediction of river flow using hybrid neuro-fuzzy models
Arabian Journal of Geosciences(2018)
آرمین آزاد, ^سعید فرزین*, حامد کاشی, هادی ثانی خانی, ^حجت کرمی, Ozgur Kisi
پیش بینی سرعت متوسط جریان در آبگیر های جانبی با استفاده از پویایی سیالات محاسباتی ، شبکه ی عصبی مصنوعی و برداشت های جریان سنج
مهندسی منابع آب(2018)
9412043001, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
تحلیل جریان رودخانۀ کارون در سه مقیاس روزانه، ماهانه، و فصلی با استفاده از شاخص‌های نظریۀ آشوب
پژوهش های جغرافیای طبیعی(2018)
9211142010, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه¬سازی عملکرد سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش¬بینی حداکثر دمای هوا (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
اكوهيدرولوژي(2018)
9412048008, آرمین آزاد علی آبادی, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی*
توسعه عملکرد روش های نوین با استفاده از بهینه سازی چند هدفه در کنترل رواناب شهری
تحقیقات منابع آب ایران(2018)
9511045002, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی
Flood Routing in River Reaches Using a Three-Parameter Muskingum Model Coupled with an Improved Bat Algorithm
Water(2018)
^سعید فرزین, Vijay P. Singh, ^حجت کرمی, 9511048004, 9311045001*, Ozgur Kisi, Mohammed Falah Allawi, Nuruol Syuhadaa Mohd, Ahmed El-Shafie
Irrigation Management Based on Reservoir Operation with an Improved Weed Algorithm
Water(2018)
9311045001*, Vijay P. Singh, ^حجت کرمی, ^خسرو حسینی, 9511048002, Md. Shabbir Hossain, Chow Ming Fai, Ahmed El-Shafie
Revisited rainfall network design: evaluation of heuristic versus entropy theory methods
Arabian Journal of Geosciences(2018)
9312045002, محسن ناصری*, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
Using Waste Vermiculite and Dolomite as Eco-Friendly Additives for Improving the Performance of Porous Concrete
ENGINEERING JOURNAL(2018)
9412048006, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
کاربرد الگوریتم خفاش به منظور طراحی اقتصادی کانالهای باز
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9511048005, 9311045001
بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان اطراف سرریز لبه تیز قائم و مورب با شبیه‌سازی در نرم‌افزار Flow3D
پژوهش های عمران و محیط زیست(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, فرزاد یحیوی کلاکی, شهاب نیر
Investigation of neural network and fuzzy inference neural network and their optimization using meta-algorithms in river flood routing
NATURAL HAZARDS(2018)
9412044006, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی
بررسی عملکرد مقاومتی و نفوذپذیری بتن متخلخل حاوی پرلیت و لیکا برای استفاده در سیستم رواناب شهری
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2018)
احسان تیموری*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
Effects of adding mineral adsorbents to porous concrete for enhancing the quality performance of urban runoff systems
World Journal of Engineering(2018)
^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9311044003
Improved Krill Algorithm for Reservoir Operation
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, 9311045001, Vijay P. Singh, Ozgur Kisi
Optimization of Reservoir Operation Using New Hybrid Algorithm
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2018)
Zaher Mundher Yaseen, ^حجت کرمی*, 9311045001, Nuruol Syuhadaa Mohd, ^سیدفرهاد موسوی, Lai Sai Hin, Ozgur Kisi, ^سعید فرزین, Sungwon Kim, Ahmed El-Shafie
Bat algorithm for dam–reservoir operation
Environmental Earth Sciences(2018)
9311045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, Ravinesh Deo, Faridah Binti Othman, Kwok‑wing Chau, سعید سرکمریان, Vijay P. Singh, Ahmed El‑Shafie
مدل سازی عددی و تحلیل هیدرودینامیک جریان در پرتابه جامی شکل و کانال نزدیک شونده
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, میلاد فضل اله نژاد, 9411044007
Improving the Performance of Porous Concrete Composite with Zeolite as Coarse Grain
Mechanics of Advanced Composite Structures(2018)
9411048004, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی
بررسی الگوی آشوبی دبی جریان رودخانه دز در مقیاس‌های مختلف زمانی
مجله پژوهش آب ایران(2018)
فاطمه ادب, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
Comparison Between Soft Computing Methods for Prediction of Sediment Load in Rivers: Maku Dam Case Study
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2018)
9322043001*, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, میرعلی محمدی
مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان
مهندسی آبیاری و آب(2018)
9311044001, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین
بهینه سازی بهره برداری از سد مخزنی با الگوریتم جستجوی کلاغ بر اساس یک مدل تصمیم گیری چند معیاره
علوم آب و خاک(2018)
9112043002, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی*, میرامید هادیانی
Reservoir Optimization for Energy Production Using a New Evolutionary Algorithm Based on Multi-Criteria Decision-Making Models
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
محمد احترام, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
Reducing Irrigation Deficiencies Based Optimizing Model for Multi-Reservoir Systems Utilizing Spider Monkey Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2018)
محمد احترام, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
Optimization of energy management and conversion in the water systems based on evolutionary algorithms
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS(2018)
^حجت کرمی*, 9311045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ozgur Kisi, Ahmed El-Shafie
Investigation of RS and GIS techniques on MPSIAC model to estimate soil erosion
NATURAL HAZARDS(2018)
9511045002, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, سید مصطفی سیادت موسوی, برات مجردی, Ozgur Kisi
Evaluation of contemporary evolutionary algorithms for optimization in reservoir operation and water supply
JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA(2018)
9311045001, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ozgur Kisi
Reservoir operation based on evolutionary algorithms and multi-criteria decision-making under climate change and uncertainty
JOURNAL OF HYDROINFORMATICS(2018)
9311045001, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, Vijay P. Singh, Kwok-wing Chau, Ahmed El-Shafie
انتخاب مدل مناسب برای پیش‌بینی خشکسالی شهر سمنان در مقیاس زمانی کوتاه مدت ماهانه با استفاده از آمار هواشناسی و مدل‌های خطی و غیرخطی
علوم آب و خاک(2018)
9111142004, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی
ارزیابی عملکرد الگوریتم خفاش در بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام برای روندیابی سیلاب
اكوهيدرولوژي(2018)
9311045001, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, سعید سرکمریان
معرفی سرریز استوانه ای مورب به عنوان رویکردی مؤثر در افزایش ضریب تخلیه جریان
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2018)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411044007, 9411048008
Experimental Investigation of the Effect of Adding LECA and Pumice on Some Physical Properties of Porous Concrete
ENGINEERING JOURNAL(2018)
^حجت کرمی*, 9311044003, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
Scour and Three-dimensional Flow Field Measurement Around Short Vertical-wall Abutment Protected by Collar
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2018)
^حجت کرمی*, 9011043001, ^خسرو حسینی, عبداله اردشیر
آنالیز عددی مشخصه¬های جریان عبوری از سرریز استوانه¬ای با استفاده از مدل Flow3D
مهندسی آبیاری و آب(2018)
^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9411048008, 9411044007
Optimization of Energy Management and Conversion in the Multi-Reservoir Systems Based on Evolutionary Algorithm
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION(2017)
9311045001*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین, Ozgur Kisi
شبیه سازی مشخصات جریان روی سرریز نیمه استوانه ای با استفاده از نرم افزار عددی Ansys CFX
مهندسی منابع آب(2017)
^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, علی حیدری, ^خسرو حسینی
مطالعه عددی عوامل موثر بر عملکرد هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز کنگره ای
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2017)
9411048008, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*
Analysis of hydrological drought characteristics using copula function approach
PADDY AND WATER ENVIRONMENT(2017)
9112043002, ^حجت کرمی*, ^سیدفرهاد موسوی, میرامید هادیانی
مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون آنها
تحقيقات كاربردي مهندسي سازه هاي آبياري و زهكشي(2017)
9411044007, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, محمد رستمی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر سبک دانه های طبیعی بر برخی خصوصیات فیزیکی روسازی بتن متخلخل و ارائه رابطه مقاومت فشاری بر حسب درصد تخلخل
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2017)
^سعید فرزین*, 9411048004, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی
(Prediction of Water Quality Parameters Using ANFIS Optimized by Intelligence Algorithms (Case Study: Gorganrood River
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2017)
9412048006, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9412048003, حامد کاشی, 9511045001
تعیین سهم دبی خروجی آبگیر تحتانی دارای شبکه آشغال‌گیر با کنترل میزان بازشدگی سطح آبگیر به روش دینامیک سیالات محاسباتی
پژوهش های عمران و محیط زیست(2017)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, پرهام ثابتی, 9411044007
Simulation of flow pattern at rectangular lateral intake with different dike and submerged vane scenarios
WATER SCIENCE AND ENGINEERING(2017)
^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, محمد توکل صدرآبادی, 9311044010
شبیه‌سازی عددی و تحلیل تاثیر پارامترهای بیلان و نیروگاه شهید مفتح بر افت سطح آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ
مجله آبیاری و زهکشی ایران(2017)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9412044006, 9412044007, 9411048008
Application of Soft Computing Methods in the Analysis of Velocity Field in Dividing Channel
journal of water sciences research(2017)
سهراب کریمی*, حسین بنکداری, ^حجت کرمی, امیر حسین زاجی
بررسی عددی تأثیر ایجاد حفره در پایه پل بر خصوصیات جریان پیرامون پایه
پژوهش های عمران و محیط زیست(2017)
احسان جباری*, ^حجت کرمی, مینا مولایی فرد
تحلیل سری زمانی فرایندهای هیدرولوژیک از دیدگاه نظریه آشوب (مطالعه موردی: بارش ماهانه دریاچه ارومیه)
عمران مدرس(2017)
^سعید فرزین, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی*
بررسی خصوصیات جریان در سرریز شوت سد گِلوَرد نکا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
مجله محیط زیست و مهندسی آب(2017)
9311044006, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*
پیش‌بینی بارش ماهانه بر اساس سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی با به‌کارگیری مدل‌های هوشمند و رگرسیون خطی چندگانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سمنان)
اكوهيدرولوژي(2017)
9411045001, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9412045001
Optimization of Chain-Reservoirs’ Operation with a New Approach in Artificial Intelligence
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2017)
محمد احترام*, Mohammed Falah Allawi, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, محمد امامی, Ahmed EL-Shafie, ^سعید فرزین
تحلیل سه بعدی تأثیر تکیه گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D
مهندسی آبیاری و آب(2017)
^حجت کرمی, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین*, 9311044001, محمدرضا نیک پور
Optimizing dam and reservoirs operation based model utilizing shark algorithm approach
KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS(2017)
9311045001, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, Ahmed El-Shafie, Zahra Amini*
Fast convergence optimization model for single and multi-purposes reservoirs using hybrid algorithm
ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS(2017)
محمد احترام*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, محمد امامی, Faridah Binti Othman, زهرا امینی, Ozgur Kisi, Ahmed El-Shafie
Scour and Three-dimensional Flow Field Measurement Around Short Vertical-wall Abutment Protected by Collar
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2017)
^حجت کرمی*, حسین حسینجانزاده, ^خسرو حسینی, عبداله اردشیر
ارائه ی روش هیبریدی برای بهینه سازی مخازن سدها مبتنی بر هوش مصنوعی
سد و نیروگاه برق آبی(2017)
9311045001*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, نیوشا تهرانی, آیدین امیری
علاج بخشی حوضچه‌ی آرامش سد تاریخی فریمان
هیدرولیک(2017)
9211142009, ^خسرو حسینی*, ^حجت کرمی, ناصر نیک نیا
تحلیل جریان در سرریز و سازه استهلاک انرژی سد گلورد نکا به کمک روش‌ های عددی
سد و نیروگاه برق آبی(2017)
^خسرو حسینی*, 9311044006, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی و تحلیل فرایندهای هیدرولوژیک (مطالعه موردی:کمبود آب حوضه آبخیز نازلوچای در استان آذربایجان غربی)
اكوهيدرولوژي(2017)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411048004, 9411048006, 9411048008
Predicting Discharge Coefficient of Triangular Labyrinth Weir Using Support Vector Regression,Support Vector Regression-firefly, Response Surface Methodology and Principal Component Analysi0>
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION(2016)
^حجت کرمی*, 9412043001, ^محمد رحمانی منش, ^سعید فرزین
Predicting discharge coefficient of triangular labyrinth weir using extreme learning machine, artificial neural network and genetic programming
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS(2016)
^حجت کرمی*, 9412043001, حسین بنکداری, Shahabodin Shamshirband
Effects of Width Ratios and Deviation Angles on the Mean Velocity in Inlet Channels Using Numerical Modeling and Artificial Neural Network Modeling
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2016)
9412043001, حسین بنکداری*, ^حجت کرمی, آزاده غلامی, امیرحسین زاجی
مطالعه جریان عبوری از سد لاستیکی با به کارگیری هیدرودینامیک محاسباتی
سد و نیروگاه برق آبی(2016)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411048008
بررسی آزمایشگاهی اثر اضافه کردن افزودنی های مختلف بر ویژگی های بتن متخلخل قابل کاربرد در سیستم رواناب شهری
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2016)
9311044003, ^سیدفرهاد موسوی*, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین, 9011328014
مطالعه عددی آب شستگی جت ریزشی آزاد
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2016)
^خسرو حسینی, 9011142006, ^حجت کرمی*, سیدامین سلامتیان
بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از طوق در کاهش عمق و تأخیر در شروع آبشستگی در اطراف تکیهگاه مستطیلی پایه پل
مجله پژوهش آب ایران(2016)
9011043001*, ^خسرو حسینی, عبداله اردشیر, ^حجت کرمی
تخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی ماسکینگام غیر خطی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری(ICA)
علوم آب و خاک(2015)
9221046003*, ^حجت کرمی, ^خسرو حسینی, ^سیدفرهاد موسوی, علی اصغر هاشمی
Prediction of time-varying maximum scour depth around short abutments using soft computing methodologies - A comparative study
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2015)
^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, حسین حسین جانزاده, عبداله اردشیر
Application of Numerical Modeling to Assess Geometry Effect of Racks on Performance of Bottom Intakes
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2015)
^خسرو حسینی, 9011142004*, ^حجت کرمی, کیوان بینا
Hybrid ANFIS-PSO approach for predicting optimum parameters of a protective spur dike
Applied Soft Computing(2015)
, ^حجت کرمی, Shahaboddin Shamshirband, Shatirah Akib, , , Afshin Jahangirzadeh, حسین جاوید نیا
Modeling sediment transport around a rectangular bridge abutment
ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS(2015)
, روح اله چراغی, ^حجت کرمی, عبداله اردشیر, , Shatirah Akib, Afshin Jahangirzadeh, Shahaboddin Shamshirband
تاثیر هندسه مقاطع میله ها درعملکرد آبگیر کفی با استفاده از مدل عددی
(2015)
^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, کیوان بینا
Adaptive neuro-fuzzy estimation of the influence of slot on local scour at bridge pier groups
JOURNAL OF COASTAL RESEARCH(2014)
Afshin Jahangirzadeh, Shahaboddin Shamshirband, , , افشین صداقت, Shatirah Akib, ^حجت کرمی
Predicting optimum parameters of a protective spur dike using soft computing methodologies – a comparative study
COMPUTERS & FLUIDS(2014)
Hossein Baser, ^حجت کرمی, شهاب الدین شمشیربند, Afshin Jahangirzadeh, Shatirah Akib, Hadi Saboohi
Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Different Shapes of Collars on the Reduction of Scour around a Single Bridge Pier
PLOS ONE(2014)
Afshin Jahangirzadeh, Hossein Baser, Shatirah Akib, ^حجت کرمی, Sareh Naji, شهاب الدین شمشیربند
Adaptive neuro-fuzzy selection of the optimum parameters of protective spur dike
NATURAL HAZARDS(2014)
Hossein Baser, Shahaboddin Shamshirband, ^حجت کرمی, Delibor Petkovic, Shatirah Akib, Afshin Jahangirzadeh
Verification of numerical study of scour around spur dikes using experimental data
WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL(2012)
^حجت کرمی, حسین باصر, عبداله اردشیر, سید هادی حسینی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر طوق در کاهش عمق آب شستگی اطراف تکیه گاه های مستطیلی و دیوارباله ای
(2012)
عبداله اردشیر, روح اله چراغی, ^حجت کرمی
Protective Spur Dike for scour mitigation of existing spur dikes
JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH(2011)
^حجت کرمی, عبداله اردشیر, دکتر بهزادیان, مسعود قدسیان
مقایسه الگوی بهینه یابی شده ایستگاه های بارش بر اساس تغییرات بلندمدت مکانی زمانی - با استفاده از روش های آنتروپی و بهینه سازی تکاملی
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2018-05-08)
بردیا بیات*, محسن ناصری, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
ارزشیابی الگوی بهینه شبکه پایش باران سنجی با استفاده از روش های آنتروپی و بهینه سازی فراابتکاری
هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2018-04-25)
9312045002*, محسن ناصری, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
شبیه سازی عددی و مقایسه مدل های آشفتگی در تحلیل سرعت جریان پیرامون تکیه گاه پل واقع در کانال مستطیلی با استفاده از Flow-3D
پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2016-12-14)
9311044001*, ^سعید فرزین, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
مطالعه عددی سرریز کنگره ای با استفاده از مدل آشفتگی RNG
پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2016-12-14)
9411048008, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین
شبیه سازی عددی پارامترهای جریان اطراف سرریز لبه تیز قائم
پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2016-12-14)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9312044006, 9411044007
تعیین محل حفر چاه آب با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی FANPوGIS
اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار(2016-09-27)
9211142003*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^محسن شفیعی نیگابادی
تأثیر نویزگیری سری زمانی دبی رودخانه گرگر بر روند آشوبی بودن آن
اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار(2016-09-27)
9211142010, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
شبیه سازی دوبعدی جریان برروی سرریز پلکانی با استفاده از نرم افزار openFoam
اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار(2016-09-27)
^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, 9411048004, 9411048006
ارزیابی روش تهیه بیلان منابع آب در محدوده مطالعاتی سمنان
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2016-05-19)
9411048005*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی
مدل سازی تخصیص آب سد کمال صالح با استفاده از نرم افزار WEAP
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9411048002*, ^سعید فرزین, ^حجت کرمی, 9412048007
تحلیل آشوب پذیری دبی جریان رودخانه کارون در مقیاس ماهانه
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9211142010, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*, ^سیدفرهاد موسوی
کاربرد روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در تحلیل کاهش پساب شهری با استفاده از بتن متخلخل
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9412048006*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
تحلیل شدت و مدت خشکسالی ایستگاه سینوپتیک شاهرود با استفاده از توابع چند متغیره کوپلا
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9311044004*, هادی ثانی خانی, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین
پیشنهاد جاذب مناسب جهت تصفیه پساب شهری با استفاده از روش AHP
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9412048006*, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
Three-dimensional modelling of flow, over the cylindrical weir using Flow-3D software
دهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه(2016-01-19)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411048008, 9411044007
بررسی تغییرات سرعت جریان در سرریز استوانه ای با استفاده از CFD
دهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه(2016-01-19)
^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, 9411044007, 9411048008
بررسی و تحلیل دبی جریان رودخانه گرگر از دیدگاه نظریه آشوب
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری(2015-12-29)
9211142010, سیدفرهاد موسوی, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, سارا فهیم فرد
عملکرد شبکه عصبی MLP در تعیین پرش هیدرولیکی در شیب معکوس
چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2015-11-11)
^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, 9311043006
بررسی عملکرد سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از مدلسازی عددی
چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2015-11-11)
9211142008, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
تئوری ها و روابط انتقال رسوب
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^حجت کرمی
ارزیابی مدلهای تصادفی سری زمانی در مدلسازی و پیش‌بینی دبی متوسط سالانه (مطالعه موردی رودخانه جاجرود)
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
حسین لطفی, ^حجت کرمی
پیش بینی ماهانه جریان رودخانه جاجرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^حجت کرمی
بررسي هيدروليك رودخانه نكارود در محدوده پل كمربندي و پل داخل شهر و ارائه راهكارهاي سازماندهي رودخانه در اين بازه
بهادرنژادولاشدي كاظم(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تلفيق شبكه عصبي مصنوعي و روش هاي زمين آماري ....
معمار مرجان(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني اورد رسوب رودخانه هاي استان خراسان با استفاده از مدل هاي رگرسيون
آقاجاني نويد(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي محل حفر چاه اب با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
تعقل محمد(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عددي ابگير با كف مشبك
ريخته گر مشهد شهاب(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي ابشستگي جت ريزشي ازاد و مقايسه ان با داده هاي ازمايشگاهي
نوخاسته حامد(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عدم قطعيت در آب شكستگي
اسدي داران بهبود(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از مدل FLOW3D
پورجعفر محسن(تاریخ دفاع: 1394/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي عرصه هاي مناسب تغذيه مصنوعي سفره هاي زيرزميني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در محيط GIS
صفري عربي روح اله(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي مديريت منابع آب (تخصيص آب) دشت نازلوي اروميه با استفاده از مدل پويايي سيستم
احمدي لعيا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين محل حفر چاه آب با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي فازي (FANP) و آراس ( ARAS) در محيط GIS
چشامي مرتضي(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي كاربرد طوق در كاهش آبشستگي پايه هاي مستطيلي پل در كانال هاي مركب
سبزواري جوزاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي رفتار جريان در طول يك حوضچه آرامش در شرايط مختلف هيدروليكي
شربتدار مهدي(تاریخ دفاع: 1394/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي ريز سرهاي كليد پيانويي و توسعه مباني طراحي آنها
محقق يگانه(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي الگوي آشوبي در پديده هيدرولوژيك
ادب فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اعتماد تيرهاي بتن آرمه تقويت شده در برش توسط صفحات FRP
هاشمي كربلائي مسعود(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت پساب خروجي تصفيه¬خانه فاضلاب و رواناب شهري با استفاده از بتن متخلخل به همراه افزودني
تيموري احسان(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير صفحات مستغرق بر خصوصيات جريان پيرامون پايه پل (مطالعه عددي)
نوري مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره¬برداري بهينه هيدروليكي شبكه توزيع آب شهري با مديريت فشار براي كنترل ميزان نشت از شبكه
موذني حسن(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان حداكثر عمق آبشستگي اطراف آبشكن نفوذپذير با استفاده از Flow-3D
يحيوي كلاكي فرزاد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات هيدروليكي جريان در طول سرريز و پرتابه جامي‌شكل با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي و مقايسه آن با روابط تئوريك ( مطالعه موردي: سد گلورد نكا).
فضل اله نژاد ميلاد(تاریخ دفاع: 1395/09/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل‌سازي عددي اثر شكل مقاطع تكيه‌گاهي بر الگوي جريان و نيروهاي هيدروديناميك وارد بر آن با نرم افزار OpenFOAM
بادلي محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي و تحليل اثر اندركنش پايه و تكيه¬گاه پل بر خصوصيات جريان
انجم روز سميه(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد طوق در كاهش آبشستگي پايه هاي دايره اي پل واقع در كانال هاي مركب (مطالعه آزمايشگاهي)
خورشيدي مجيد(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اثر طول موثر آبريز بر عملكرد سر ريز نيلوفري
ثابتي پرهام(تاریخ دفاع: 1395/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خشكسالي هاي استان سمنان با استفاده از توابع مفصل
دانش زاده مهديه(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي استفاده از طوق، ريپ رپ و تركيبي از آنها بر كاهش عمق آب شكستگي تكيه گاه هاي پل
حسينجان زاده حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/15) ، مقطع : دكتري
كاربرد بتن متخلل حاوي جاذب به‌عنوان رويكردي نوين در بهبود كيفيت پساب فاضلاب و رواناب‌هاي شهري
آزاد علي آبادي آرمين(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تلفيق مدل عددي و الگوريتم هوشمند به منظور پيش بيني ضريب آبگذري سرريز كنگره‌اي
ضميري الهام(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تأثير جاذب‌هاي مختلف به‌عنوان جايگزيني از سنگدانه در بتن متخلخل به‌منظور تصفيه رواناب شهري و پساب خروجي تصفيه‌خانه فاضلاب
دوست محمدي مهسا(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي عملكرد بتن متخلخل جاذب حاوي الياف و تأثير آن بر كيفيت رواناب شهري
قنبري آنسه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان‌يابي محل احداث پل با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS و تحليل سلسله مراتبي در GIS
بالا رستاقي سروش(تاریخ دفاع: 1396/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي روش‌هاي نوين جمع‌آوري آب باران به منظور تغذيه سفره آب زيرزميني
حسيني نيك سيدشهاب الدين(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش‌بيني سيلاب با استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاري و تاًثير آن بر طراحي ابعاد سرريز
حسنوند محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي و عددي تأثير تركيب‌هاي مختلف آبشكن‌هاي نفوذناپذير با هندسه‌هاي مختلف بر فرسايش بستر رودخانه
نير شهاب(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه‌سازي بهره‌برداري از سيستم تك مخزنه و چند مخزنه منابع آب با رويكرد الگوريتم‌هاي هوشمند در شرايط تغيير اقليم با در نظر گرفتن عدم قطعيت
احترام محمد(تاریخ دفاع: 1397/08/22) ، مقطع : دكتري
تخصيص بهينه ذخيره اب سدهاي مخزني در شرايط خشكسالي هيدرولوژيك
وزيري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1397/09/17) ، مقطع : دكتري
مدل‌سازي آزمايشگاهي تاثير نانورس بر كاهش نفوذپذيري سدهاي خاكي
تقوائي پوريا(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
بهره برداري بهينه از مخزن سد با استفاده از الگوريتم وال و هيبريدهاي آن با لحاظ تغيير اقليم
محمدي مجيد(تاریخ دفاع: 1398/12/06) ، مقطع : دكتري
بررسي تغييرات نفوذپذيري بتن متخلخل تحت تاثير رواناب شهري
منوچهري مهران(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه كاربردهاي نظريه بازي‌هاي همكارانه در حل اختلاف‌هاي منابع آب
زارعي علي(تاریخ دفاع: 1399/03/11) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي اثر طوق و ريپ‌رپ در كاهش آب‌شستگي آب‌‌شكن‌ها
عطاردي امين(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي ايستگاههاي پايش بارش با توجه به تغييرات بلند مدت مكاني و زماني با لحاظ عدم قطعيت و روش هاي زمين آماري
بيات برديا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : دكتري
مطالعه عددي عملكرد سرريزهاي كليدپيانويي غيرخطي در پلان
رضائي اهوانوئي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي عملكرد سرريزهاي كليدپيانويي غيرخطي در پلان
رضائي اهوانوئي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره‌برداري بهينه از مخزن با استفاده از الگوريتم كليه
ديانتي خواه مژگان(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره‌برداري بهينه از مخزن با استفاده از الگوريتم كليه
ديانتي خواه مژگان(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي عددي جريان همزمان از زير دريچه كشويي و روي سرريز لبه تيز در كانال مستطيلي
ذوالفقاري غلامرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه‌سازي ابعاد سرريز با استفاده از مدلهاي فرا ابتكاري و در نظر گرفتن عدم قطعيت تحت شرايط تغيير اقليم
فردوسي احمد(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عدم قطعيت در تعيين فراواني وقوع رواناب بر اساس تغيير اقليم با استفاده از ماشين‌هاي يادگيري
وليخان اناركي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي دبي رودخانه تحت اثر تغيير اقليم و مقايسه با روشهاي هوش مصنوعي
نوده فراهاني نازنين(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي دبي رودخانه تحت اثر تغيير اقليم و مقايسه با روشهاي هوش مصنوعي
نوده فراهاني نازنين(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تركيب جاذب¬هاي مختلف معدني بر خصوصيات بتن متخلخل به منظور بهبود كيفيت رواناب شهري
درفكي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد تركيب سرريزهاي غيرخطي با روزنه (مدلسازي عددي)
اميري عباس(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت كمي سيلاب در حوضه‌هاي شهري با استفاده از مدل SWMM
ميرعمادي سيده زهرا(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير صفحات مستغرق بر آبشستگي تكيه گاه پل با استفاده از مدل عددي Open Foam
حبيبي حسين(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير صفحات مستغرق بر آبشستگي تكيه گاه پل با استفاده از مدل عددي Open Foam
حبيبي حسين(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي پيرامون آبشكن‌هاي نفوذپذير مستغرق و مقايسه با مدل عددي
گسگري سيد آيدين(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي جريان رودخانه با استفاده از نظريه آشوب
بوستاني مهسا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه روش هاي فيزيكي كاهش تبخير از مخازن آب
اقوامي پناه محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد الگوريتم كلاغ اصلاح شده دربهره‌برداري بهينه از مخازن سد آيدوغموش
جهانگيري ايلين(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عددي سه بعدي جريان در نردبان ماهي با هندسه¬هاي مختلف
شكراللهي محمد(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي الگوي جريان و انتقال رسوب در كانال متقاطع تحت زواياي مختلف
پورواحدي روشنده ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي خصوصيات هيدروليكي جريان عبوري از آبگير كفي روزنه¬اي
ميرنورالهي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي جريان و سرفولوژي آبگير تحت اثر پارامترهاي هندي و هيدروليكي مختلف با استفاده از نرم افزار SSIIm2
گرانمايه كيارش(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مشخصه¬هاي هيدروليكي جريان عبوري از سدهاي لاستيكي با استفاده از مدل سازي عددي و روش¬هاي هوشمند
مومني نژاد پگاه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل‌هاي Flow-3D و Fluent در شبيه‌سازي خصوصيات جريان پيرامون آبشكن و پايه پل
مظفري اميد(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي كيفي پساب عبوري از محيط متخلخل جهت تغذيه مصنوعي
بابائي الهام(تاریخ دفاع: 1398/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي تبخير-تعرق ماهانه با استفاده از مدل¬هاي تجربي و هوشمند در اقليم¬هاي مختلف ايران
ذاكري محمدصادق(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي تاثير آستانه‌ پلكاني روزنه دار بر مشخصات پرش هيدروليكي در پايين دست سرريز اوجي
جعفرافشاري فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش‌بيني تراز آب زيرزميني تحت تاثير تغيير اقليم با استفاده از روش‌هاي هوشمند (مطالعه موردي: دشت سمنان)
ربيعي مبينا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تغييرات دمايي آب در مخازن با ديواره بتن متخلخل
وحدتي فر ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي عملكرد هيدروليكي سازه آشغالگير در دهانه آبگيرهاي جانبي
آقاجاني نويد(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي تأثير مواد فيزيكي مختلف بر كاهش تبخير آب مخازن
قزوينيان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود کيفيت و کميت رواناب شهري با استفاده از بتن متخلخل حاوي جاذب هاي مختلف (مطالعه آزمايشگاهي)
(2016-12-11 00:00:00)
مكان‌يابي محل حفر چاه آب با استفاده از فرايند تحليل سلسه مراتبي (AHP) در محيط GIS
(2015-05-22 00:00:00)
کنترل کمی و کیفی سیلاب شهری با استفاده ازبتن متخلخل جاذب حاوی الیاف شیشه (مطالعه تجربی)
(2018-10-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
بناهای آبی   (191 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران
آبهای زیرزمینی   (192 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران
هیدرولیک پیشرفته   (187 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
هیدرولوژی آماری پیشرفته   (37 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی و مدیریت منابع آب
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب 1   (386 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی و مدیریت سیلاب و شکست سد   (327 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی و مدیریت منابع آب
هواشناسی و تغییر اقلیم   (174 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی و مدیریت منابع آب
مدلهای هیدرولوژیکی   (41 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی و مدیریت منابع آب
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته   (38 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشكده مهندسي عمران
hkarami@semnan.ac.ir
(+98)2331535205

فرم تماس